Nyheter

Ny nationell stödlinje för suicidprevention

Socialministern
Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen inrättar en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt. Ingen aktör är ännu utsedd.

– För personer som är i akut psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation kan det vara avgörande att stöd finns tillgängligt. Det gläder mig därför mycket att regeringen idag beslutat att inrätta en nationell stödlinje där legitimerad personal, dygnet runt, alla dagar i veckan, ska erbjuda samtalsstöd och kunna lotsa personer vidare vid behov, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten 22 miljoner kronor för att via en utvald aktör inrätta den nationella stödlinjen, med syfte att erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt till anhöriga och närstående. Ambitionen är att den ska nå ut brett och att den ska fungera som ett komplement till regionernas hälso- och sjukvård.

För att nå målet om att ingen ska behöva hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord behövs fler insatser. Bland annat att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, bättre vård för personer med samsjuklighet, minskad stigmatisering och diskriminering kring psykisk ohälsa samt att öka patienters, brukares och anhörigas delaktighet i vården.

I december 2023 fattade regeringen beslut om att fördela 70 miljoner kronor till civilsamhällets arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid under 2024. Regeringen beslutar nu att tillföra ytterligare 30 miljoner kronor under 2024 till aktörer inom civilsamhället som erbjuder medmänskligt stöd via telefon och chatt.

På Folkhälsomyndigheten meddelar man att ingen aktör ännu är klar men de kommer att utlysa att det går att ansöka om det. Folkhälsomyndigheten ska även ta fram förslag för hur medel kan fördelas för en nationell stödlinje från och med 2025