Nyheter

Nu startas skolsociala team på Malmös grundskolor

Malmö
Malmö stad satsar på skolsociala team.

För att ytterligare stärka stödet och det förebyggande arbetet med barn och unga etableras nu skolsociala team i Malmös skolor. Arbetet drivs av grundskolenämnden ihop med arbetsmarknads- och socialnämnden. Finansieringen kommer från kommunledningens särskilda budgetsatsning på förbyggande insatser för unga i risk.

Initialt avropas 6,5 miljoner kronor från kommunstyrelsen och satsningen möts också av statliga medel specifikt avsatta för förebyggande arbete i skolorna.

Satsningen görs i ett skede där arbetet med förebyggande åtgärder i skolan har varit föremål för en översyn av förvaltningen samt en granskning av stadsrevisionen. Resultaten från granskningen, genomförd av Malmö stadsrevision under 2022, visar på ett överlag ändamålsenligt arbete inom grund- och gymnasieskolornas särskilda stödprogram. I granskningen har det identifierats behov av förbättringar gällande snabbhet och precision i behovsutredningar samt anpassningen av åtgärdsprogram.

Förvaltningen och nämnden arbetar nu vidare med förbättringsåtgärderna som ska leda till en mer effektiv och ändamålsenlig verksamhet inom särskilt stöd. Här ingår bland annat att i högre grad bygga ut kapaciteten att ha särskilda undervisningsgrupper lokalt ute på skolorna och stärka relationen mellan elevernas hemskola och de centrala särskilda undervisningsgrupperna.

– Jag välkomnar satsningen på de skolsociala teamen och tror att de kan bli ett bra komplement till andra förebyggande åtgärder som vi jobbar med idag. Vi har många elever som har behov av särskilt stöd och riktade insatser och ju tidigare vi kan hjälpa dem, desto större är förutsättningen för en lyckad skolgång, säger Sara Wettergren(L), ordförande i grundskolenämnden.

– Med den här satsningen stärker vi ytterligare den viktiga samverkan mellan skolan och socialtjänsten, men också med andra aktörer som jobbar med att tidigt fånga upp unga i risk. Det är viktiga insatser för att skapa jämlika uppväxtvillkor för alla barn och unga i Malmö, säger Mubarik Abdirahman(S), vice ordförande i grundskolenämnden.