Uncategorized

Migrationsverket utvecklar kompetensen i hbtq-frågor

Foto: Getty Images

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkerställa hög rättslig kvalitet i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Detta genom att stärka kompetensen ytterligare. Två miljoner kronor tillförs myndigheten och i uppdraget ingår att arbeta med ett tryggt och likvärdigt bemötande av hbtq-personer.

I arbetet för mänskliga rättigheter vill regeringen underlätta för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar för att trygga flyktingars och asylsökandes mänskliga rättigheter, i linje med vad internationella granskningsorgan fört fram. Regeringen kommer att fortsätta med arbetet utifrån regeringens hbtq-strategi. Där har Migrationsverket en självklar roll.

– Vi förstärker Migrationsverkets möjlighet att säkerställa rättssäkra asylprocesser. Det ska vara en självklarhet att hbtq-personers situation särskilt beaktas, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Migrationsverket har under flera år arbetat med hbtq-personers villkor i asylprocessen. En del av arbetet har handlat om myndighetens kompetensförsörjning och utbildningsinsatser. Migrationsverket har också inrättat en särskild handläggarordning där hbtq-specialister medverkar i ärenden där hbtq-skäl åberopats eller framkommit.

Regeringen är angelägen om att Migrationsverkets utvecklings- och utbildningsarbete fortsätter och skjuter därför till två miljoner kronor för 2017.

Beslutet fattades den 6 juli 2017.