Uncategorized

Metoo ger avtryck i vårbudgeten

Foto: Getty Images

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att över hundra miljoner kronor tillförs för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor.

De många #metoo-uppropen har riktat uppmärksamhet mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att över hundra miljoner kronor tillförs för förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo och mäns våld mot kvinnor. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Höstens #metoo-upprop visade på ett kraftfullt sätt att det finns mycket mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser och i övriga samhället. Därför vill regeringen tillföra ytterligare medel för informations- och utbildningsinsatser inom rättsväsendet, skolan, socialtjänsten och på arbetsmarknaden. Det är viktiga investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Satsningar i vårändringsbudgeten

#metoo i rättsväsendet
Polisens kompetens avseende sexualbrottKompetensen inom Polismyndigheten avseende sexualbrott behöver stärkas. Hela förstärkningen till Polismyndigheten ligger på 200 miljoner kronor men då avses ett flertal insatser inom flera områden, till exempel även att öka Polismyndighetens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism.

Samtyckeslagstiftning

Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under 2018–2020 genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen. Regeringen bedömer att ytterligare informations- och utbildningsinsatser behöver göras om den nya sexualbrottslagstiftningen och anser därför att anslaget för Brottsoffermyndigheten bör ökas med 10 miljoner kronor.

#metoo i socialtjänsten

Att utveckla våldsförebyggande insatser utgör en angelägen del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialtjänsten har en viktig roll i detta arbete och regeringen anser därför att utbildningsinsatser bör genomföras för att öka kunskapen och beredskapen inom socialtjänsten i syfte att motverka våldsproblematik. För detta ändamål bör ytterligare 25 miljoner kronor tillföras anslaget.

#metoo i arbetslivet

Arbetet med att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet är ett område som behöver stärkas, bland annat genom informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare, anser regeringen. Det är också viktigt att stärka den verksamhet som bedrivs av de regionala skyddsombuden. Regeringen anser därför att anslaget till Arbetsmiljöverket bör ökas med 25 miljoner kronor.

#metoo i skolan

Sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan hindrar elever från att ha likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Det finns ett behov av att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan genom kompetensutvecklingsinsatser. Regeringen anser därför att anslaget Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet bör ökas med 50 miljoner kronor.
Källa: Regeringen.se