Hälsa och arbetsmiljö

Lägre lön och högre sjuktal i handläggaryrket

Biståndshandläggare är välutbildade

En ny rapport från fackförbundet Vision visar att biståndshandläggare har lägre lön än andra jämförbara grupper och sjuktalen är höga. Deras arbete påverkar individers livskvalitet i hög grad men kommunala riktlinjer kan begränsa.

En ny rapport från fackförbundet Vision visar att biståndshandläggare har lägre lön än andra jämförbara grupper och sjuktalen är höga. Deras arbete påverkar individers livskvalitet i hög grad men kommunala riktlinjer kan begränsa för biståndshandläggaren att uppfylla lagens intentioner.

Det råder stor brist på biståndshandläggare, en arbetsgrupp som har oroväckande höga sjuktal. Det visar en färsk rapport från Vision.

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser beräknas tillgången på biståndshandläggare att inte räcka till för att möta de växande behoven, trots att socionomprogrammet är populärt och lockar många.

– Svårigheten att rekrytera kvalificerade biståndshandläggare riskerar att få allvarliga konsekvenser. Det kan leda till att äldre människor och människor med funktionsnedsättningar inte får det stöd och den omsorg de har rätt till. För att klara kompetensförsörjningen av denna nyckelgrupp måste kommunerna erbjuda bättre löner och se till att förbättra arbetsmiljön ordentligt, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Biståndshandläggare utreder och fattar beslut som inte bara är avgörande för personers livskvalitet, de hanterar också en stor del av den kommunala ekonomin. Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre personer och för insatser för personer med funktionsnedsättning uppgick år 2019 till hela 208 miljarder kronor, insatser som med utgångspunkt från lagstiftningen, den enskildes behov och situation utreds och bedöms av biståndshandläggare.

Trots sitt kvalificerade arbete och ansvar är biståndshandläggarnas lön lägre än andra jämförbara yrkesgrupper i offentlig sektor. Skillnaderna blir än större om jämförelsen görs med högskoleutbildade yrkesgrupper på arbetsmarknaden i stort.

Oacceptabelt höga sjuktal

Dessutom är sjuktalen höga, så mycket som tre gånger högre än civilingenjörer. Det är enligt Vision helt oacceptabelt och något som arbetsgivare behöver ta på största allvar och analysera och åtgärda.

En fritextkommentar från rapporten lyder:

”Att känna sig som den paragrafridande beskyddaren av kommunens pengar är själadödande”

Vision vill att:

– Staten och kommunerna ska säkerställa att det finns ekonomiska resurser för socialtjänsten att följa lagstiftningen så att individers lagstiftade rättigheter kan tillgodoses. Kommunala riktlinjer ska aldrig begränsa för biståndshandläggaren att uppfylla lagens intentioner.

– Det ska även råda balans mellan krav och resurser för biståndshandläggarna så de säkras en god arbetsmiljö. De höga sjuktalen för biståndshandläggare måste åtgärdas med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där skillnaderna mellan kvinnor och män särskilt beaktas. Ingen ska bli sjuk av sitt jobb!

– Den individuella lönesättningen måste fungera bättre och det krävs större lönespridning för att höja löneläget och möjliggöra lönekarriärer.

– Biståndshandläggare ska ha stöd från sin närmaste chef. För att kunna fokusera på det stödjande och utvecklande ledarskapet behöver cheferna ha ett rimligt antal medarbetare och avlastning i frågor som rör administration, HR och IT.