Uncategorized

”Kontorsjobb – vår tids rökning”

Kvinna i åldern 30-49 år som jobbar på kontor – du är i farozonen. Foto: Getty Images

En av vår tids stora hälsorisker är att vi rör allt mindre på oss. 

En av vår tids stora hälsorisker är att vi rör allt mindre på oss. Det gäller inte minst i arbetslivet. Enligt experter kan det jämföras med problemen som rökning orsakat tidigare.

I den helt färska rapporten Arbetsorsakade besvär 2018 från Arbetsmiljöverket belyser man olika orsaker till hälsoproblem förknippade med jobbet. Undersökningen visar bland annat att en tredjedel av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har upplevt besvär till följd av arbetet. Kvinnor har i högre utsträckning arbetsorsakade besvär än män och sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. 

Den vanligaste orsaken till besvären anges vara för hög arbetsbelastning men på andra plats kommer påfrestande arbetsställning eller stillasittande. I en kommentar till undersökningen pekar stressforskaren Göran Kecklund på faran med stillasittande jobb.

– Vi vet genom flera olika forskningsrapporter att vi mår bättre när vi rör på oss. Idag har allt fler stillasittande kontorsjobb och vi får rapporter om att allt fler blir överviktiga och vi har sämre kondition. Det är naturligtvis inte bra när man dessutom måste hantera en stressad situation på jobbet. Stillasittandet är vår tids stora riskfaktor när det gäller problem med hälsan. Full jämförbar med vad rökningen var tidigare, säger han.   

Kvinnor och medelålder sjukast 

Det är något vanligare att kvinnor är borta från arbetet än vad män är. Och värst är det för kvinnor i åldersgruppen 30-49 år inom vård och omsorgsyrken.

– Resultatet är inte överraskande. Det är ju den period i livet då många satsar på både jobb och familj. Vi vet också att kvinnor i större utsträckning får ta ansvar för det som vi kallar för obetalt arbete i hemmet. De får helt enkelt dra ett större lass vad gäller ansvaret för familjen, fortsätter Göran Kecklund.

En jämförelse av inkomstgrupper visar att män med hög inkomst har markant mindre frånvaro från arbetet på grund av besvären, 17 procent, jämfört med män med låg- och medelinkomst där andelen är 28 respektive 30 procent av de sysselsatta som har besvär av arbetet.

Vanligt med fallolyckor


En av tjugo uppgav att det var en olyckshändelse som låg bakom deras problem. Vanligast var det med fallolyckor. Ett fall kan innebära att personen ramlat, halkat trampat fel eller snubblat. Den näst vanligaste orsaken till en olyckshändelse var feltramp eller annan överbelastning.

– Vi vet sedan tidigare att fallolyckorna ökar vintertid och här finns enkla förebyggande åtgärder som man kan ta till. Det kan räcka med att sanda eller att man ser till att de anställda har bra skor, säger Ann Ponton Klevestedt, på Arbetsmiljöverket.

Hög arbetsbelastning

De vanligaste orsakerna till besvären, för både kvinnor och män, är för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar och stillasittande samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren. De vanligaste besvären var enligt undersökningen i fallande ordning: trötthet, fysisk smärta eller värk, nacka axlar arm, sömnstörningar, huvudvärk samt oro eller ångest. 

– Undersökningen ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Av: Samuel Karlsson

Fakta:

Undersökningen Arbetsorsakade besvär belyser hälsoproblem till följd av arbetet som människor som är sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden har haft under de senaste tolv månaderna.

Statistiken, som bygger på 12 000 intervjuer, beskriver besvär orsakade av arbetet, vad besvären består i, vilka faktorer man menar har förorsakat besvären samt eventuell sjukfrånvaro till följd av besvären. Undersökningen gjordes årligen mellan 1991 och 2005 men från 2006 genomförs den vartannat år.

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket och bygger på samtliga sysselsatta (16-74 år) som är folkbokförda inom Sverige.