Nyheter

Kommuner och regioner kan söka bidrag till följd av covid-19

Socialstyrelsen har fått uppdraget att fördela bidrag till kommuner och regioner för merkostnader på grund av corona-pandemin. Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Socialstyrelsen har fått uppdraget att fördela bidrag till kommuner och regioner för merkostnader på grund av corona-pandemin. Sista ansökningsdag är 31 augusti.

Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom

– hälso- och sjukvård och

– socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning
Statsbidraget regleras i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Vilka som kan ansöka

Regioner och kommuner. Endast en ansökan per kommun och region ska lämnas.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Innan ni ansöker behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad. 

Det kommer att vara möjligt att skicka in sin ansökan om statsbidrag vid två tillfällen under 2020. För det första ansökningstillfället gäller sista ansökningsdatum 31 augusti och för det andra tillfället gäller sista ansökningsdatum den 30 november.
Statsbidrag kan sökas för merkostnader som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020.

Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § förordningen och som avser:

– hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,

– smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
– personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
– sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
– övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.