Funktionsvariation

Kommunal LSS-insats ökar mest

Foto: Getty Images

Statistik från Socialstyrelsen visar att den kommunalt beslutade personliga assistansen, är den LSS-insats som procentuellt ökat mest, mellan 2016-2017.
Det är betydligt mer pojkar än flickor som får insatser.

– Den relativt stora ökningen av kommunala beslut om personlig assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. Många barn har mist sin statliga assistansersättning, och utifrån det perspektivet är det positivt att det är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar mest, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Statistiken visar också att kommunalt beslutad personlig assistans i åldern 0-12 år ökade betydligt mer för pojkar än för flickor, mellan 2016 och 2017 ökade insatsen med 25 respektive 17 procent. År 2017 fick 450 pojkar och 270 flickor kommunalt beslutad personlig assistans. Även inom de andra insatserna syns tydliga könsskillnader. Pojkarna får mer än dubbelt så många insatser som flickorna inom flera insatstyper.

– Vi vet sedan tidigare att fler pojkar än flickor beviljas insatser enligt LSS, men det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt.

Om man tittar över en längre period så syns flera statistiska förändringar vad det gäller kommunalt beslutad personlig assistans, mellan 2008 till 2017 så har insatserna ökat med 40 procent.
Även fördelningen av antalet beviljade timmar med kommunalt beslutad assistans per vecka har förändrats, tillsammans med andelen unga som får kommunalt beslutad personlig assistans enligt LSS, som ökar.

2008 så var 24 procent under 22 år och under 2017 så är motsvarande siffra 31 procent.

Men även bland vuxna så finns det tydliga könsskillnader vad gäller insatsfördelningen.

– Det är fler män än kvinnor som får insatser. Från 2016 till 2017 minskade insatserna enligt LSS till kvinnor medan männens ökade, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen.

I statistiken som nu publiceras finns siffror på riksnivå men även för landets kommuner. Totalt finns det statistik för tio LSS-insatser. Utöver personlig assistans handlar det bland annat kontaktperson och daglig verksamhet.

Fakta personlig assistans:

    -Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, beviljas till personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina grundläggande behov, till exempel personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra. 
    – Den som behöver hjälp för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan ansöka om personlig assistans hos sin kommun. 
    – Om den enskilde behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.