Ja till ny kommunallag

Nya lagen kan ställa krav på att kommunala verksamheter ska ha ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter på samma sätt som det måste finnas när kommunal verksamhet utförs av privata aktörer.
Riksdagen har sagt ja till en ny kommunallag. Foto: Getty images

Nya lagen kan ställa krav på att kommunala verksamheter ska ha ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter på samma sätt som det måste finnas när kommunal verksamhet utförs av privata aktörer.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny kommunallag, Den nya ska vara mer överskådlig och ha ett enklare språk. 

Kommunallagen har funnits i över 25 år och under den tiden har både omvärlden och den kommunala verksamheten genomgått stora förändringar. Lagen har justerats vid ett femtiotal tillfällen och enligt regeringen är den nu inte tillräckligt överskådlig eller tillgänglig. Regeringen föreslår därför en helt ny kommunallag med en ny struktur och ett mer enhetligt språk. Den nya kommunallagen innebär bland annat att

  • Fullmäktige får bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet. Det gäller inte frågor som handlar om myndighetsutövning mot en privatperson eller frågor om hur en lag ska tillämpas.
  • Rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare.
  • Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. Hen ska förslagsvis ha titeln direktör.
  • Den kommunala anslagstavlan ska i fortsättningen vara webbaserad. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i lokaltidningen.

Med en ny kommunallag och följer en del lagändringar. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2018.Riksdagen riktade samtidigt två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

Regeringen borde se över hur ersättare i kommunala styrelser, nämnder och utskott utses. Med dagens system kan ett parti i vissa situationer bli helt utan representation i en styrelse, nämnd eller utskott om en ledamot avgår under mandatperioden. 

 
Enligt den nuvarande och den föreslagna kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata aktörer. Den skyldigheten bör även gälla för verksamhet som drivs av en kommun, anser KU. Regeringen bör analysera hur den här skyldigheten ska se ut och därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

Related posts