Beroende

Hemlösheten ökar – allt fler är kvinnor

En tendens är att allt fler hemlösa inte har några andra problem än att de saknar en egen bostad.

Forte släpper ny kunskapsöversikt om hemlöshet.

Antalet hemlösa i Sverige ökar. En viktig orsak är fattigdom, en annan är brist på bostäder. Forte presenterar nu en ny kunskapsöversikt om hemlöshet.

Hemlöshet är ett omfattande samhällsproblem i Sverige. Vi har i dag en högre andel hemlösa jämfört med våra nordiska grannländer; mer än dubbelt så många hemlösa per tusen invånare som Norge.

En tendens är att allt fler hemlösa inte har några andra problem än att de saknar en egen bostad, så kallad strukturellt hemlösa. En annan trend är att andelen kvinnor samt andelen personer med utländsk bakgrund ökar.

– Det blir allt fler som utestängs från den ordinarie bostadsmarknaden och genom en omkategorisering till strukturellt hemlösa osynliggörs dessa även i hemlöshetsstatistiken. Detta är ett kostsamt sätt att arbeta. I stället borde strategin vara bostadsledd, med grundprinciperna i Bostad först som grund, säger Marcus Knutagård, lektor vid Socialhögskolan i Lund.

I kunskapsöversikten Forskning i korthet: Hemlöshet, som Marcus Knutagård skrivit tillsammans med Arne Kristiansen, docent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund, presenterar forskarna aktuell forskning på området och redogör för hemlöshetens orsaker, omfattning, utveckling och konsekvenser. Även de kunskapsluckor som finns på området lyfts fram. Ett sådant exempel är forskning ur ett barnperspektiv där behovet är stort.

– De nya kommunala riktlinjer som införts bland annat i Malmö och Göteborg är viktiga att studera, då riktlinjerna innebär nödprövning varje vecka av strukturellt hemlösa hushåll. Följderna för de hemlösa barnen är ännu okända och därmed en ytterst viktig fråga att beforska, säger Marcus Knutagård.

Kunskapsöversikten har tagits fram inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om tillämpad välfärdsforskning som Forte ansvarar för.

– Att hitta långsiktiga lösningar för att hindra att människor hamnar i hemlöshet är angeläget och därför var det viktigt för oss att ta fram den här kunskapsöversikten. Genom mer kunskap och forskning hoppas vi kunna bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Stella Jacobson, programansvarig Forte.

Forskning i korthet: Hemlöshet finns att ladda ner här