Äldreomsorg

Granska hanteringen av människovärdesfrågan

Sveriges kristna råd uppmanar regeringen att representanter från trossamfunden ska finnas med i den kommission som ska granska samhällets hantering av covid-19.

Sveriges kristna råd uppmanar regeringen att representanter från trossamfunden ska finnas med i den kommission som ska granska samhällets hantering av covid-19. Detta genom en debattartikel i DN.

I en debattartikel på DN Debatt skriver kyrkoledarna hur coronapandemin inneburit drastiska förändringar för hela samhället och alla individer: ”Vi läser om äldre personer som avlidit på sina boenden, där det i efterhand ifrågasatts om de inte borde fått mer adekvat vård. Var det så att det utgicks ifrån att alla som bor på särskilt boende automatiskt befinner sig i livets slutskede – även om detta ”slutskede” redan kan ha varat i åtskilliga år? Läkare som jobbar hemifrån och på distans beslutar om morfin och ångestdämpande som åtgärd när dropp och syrgas skulle kunna göra en skillnad på liv och död – är det så vi vill att det ska vara?”

– Hur ett samhälle behandlar sina mest sårbara medlemmar är ett mått på allas trygghet och tillit.Det säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd och en av undertecknarna till debattartikeln.

Kyrkoledarna framhåller att Sjukhuskyrkans medarbetare märker av ett ökat behov av existentiella samtal hos vårdpersonal som ställts inför frågor om liv och död på ett nytt och ovant sätt. Sjukhuskyrkan har tagit fram livsåskådningsoberoende texter som kan användas i vården i syfte att hjälpa till att öppna upp det existentiella samtalet även för icke-troende. Formerna för själavård och andra samtal har anpassats till de villkor som uppstått när viruset omöjliggör vanliga samtalsformer.

Artikeln avslutas med: ”När staten nu tillsätter en kommission för att beskriva, analysera och bedöma hur vårt samhälle agerat under covid-19-pandemin är en naturlig fråga hur respekten för alla människors värde och värdighet har påverkats av de åtgärder som vidtagits. Människovärdesfrågan bör vara en självklar grund för bedömningen. I kommissionens arbete bör därför representanter för trossamfunden självklart finnas med.”

Debattartikeln är undertecknad av presidiet för Sveriges kristna råd som består av Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan samt Karin Wiborn generalsekreterare, Sveriges kristna råd.