Funktionshinderspolitiken har fått nya mål

Personer med funktionsnedsättning har rätt till jämlika levnadsvillkor.
Personer med funktionsnedsättning har rätt till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Foto: Getty images

Personer med funktionsnedsättning har rätt till jämlika levnadsvillkor.

Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i stort, men lade till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Riksdagen har också riktat två tillkännagivanden, till regeringen:

• Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.

• Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare

Läs mer om riksdagsbeslutet här
.

 

Related posts