FUB anordnar webbinarier om LSS under våren

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fyller 30 år i år.
LSS
Under hösten kommer Riksförbundet FUB anordna flera webbinarier om LSS.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fyller 30 år i år. Riksförbundet FUB anordnar en serie webbinarier under våren – alla med teman anknutna till LSS. Primär målgrupp är politiker på central- och lokal nivå och chefer inom LSS-verksamhet. 

Samhällsekonomiska effekter av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning

Medverkande: Jonas Huldt, Claes Malmquist, Sven Vikberg, Payoff.

Webbinariets innehåll:
FUB gav företaget Payoff i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk undersökning av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning. Fokus i undersökningen har varit de samhällsekonomiska effekterna av att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga inte får det stöd de är i behov av. Vid webbinariet presenteras resultatet av djupintervjuer med forskare, professionella, personer med IF och anhöriga, samt en enkät och statistik. En rapport publiceras samma dag.

När: Onsdag 7 februari, klockan 15:00-16:00

Var: Zoom

Klicka här för att anmäla dig.


Kvalitet i LSS-verksamhet: hur påverkar organisationens struktur och chefers roll?

Medverkande: Petra Björne, Fil dr FoU-koordinator Malmö stads funktionsstödsförvaltning, forskare Umeå universitet.

Webbinariets innehåll:
Personer med IF med stöd av LSS har ofta insatser under lång tid. Exempelvis kan de bo i en gruppbostad under hela sitt vuxna liv. Därför är det extra viktigt att verksamheten lever upp till lagens syfte att garantera goda levnadsvillkor, det vill säga stödjer egna val och beslutsfattande och är utformad utifrån personens preferenser och behov. Forskning visar att organisationens engagemang och chefers aktiva roll har en viktig påverkan på kvaliteten. Webbinariet kommer att diskutera hur kvalitet i en LSS-verksamhet kan beskrivas och följas upp.

När: Onsdag 6 mars, klockan 13:00-14:00

Var: Zoom

Klicka här för att anmäla dig.


Kommuners lag- och domstolstrots när det gäller LSS

Medverkande: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Webbinariets innehåll:
Det blir allt vanligare att kommuner inte följer lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med hänvisning till bristande resurser. Detta trots att LSS är en rättighetslag. Politiker i en kommunal nämnd kan dömas för tjänstefel i samband med myndighetsutövning, men likväl åtalas inte förtroendevalda för tjänstefel.

När: Måndag 18 mars, klockan 13:00-14:00

Var: Zoom

Klicka här för att anmäla dig.


Hur påverkas anhöriga till barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF) när familjen inte får det stöd man är i behov av?

Medverkande: Mona Pihl och Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Webbinariets innehåll:
Enligt Socialstyrelsen (Lägesrapport 2023) minskar LSS-insatserna som riktar sig till barn och familj i antal och/eller omfattning och insatserna beviljas allt senare. I familjer där ett eller flera barn har en funktionsnedsättning går ofta en av föräldrarna ner i arbetstid, medan den andra föräldern arbetar mer än tidigare. Socialförsäkringsstatistik visar att mammor till barn med funktionsnedsättning är arbetslösa, förtidspensionerade eller sjukskrivna i högre utsträckning än övriga mammor (Nka Kunskapsöversikt 2016:3).

När: Onsdag 17 april, klockan 13:00-14:00

Var: Zoom

Klicka här för att anmäla dig.

Related posts