Nyheter

Fortsatt stöd till utsatta unga i centrala Göteborg

Ett trettiotal ungdomar har fått jobb, färre hänger i Nordstan och läget har blivit lugnare. Det visar en uppföljning av Göteborg Stads, Skyddsvärnets och Fryshusets arbete för att stötta utsatta ungdomar i city. Nu fortsätter samarbetet under 2020.

Ett trettiotal ungdomar har fått jobb, färre hänger i Nordstan och läget har blivit lugnare. Det visar en uppföljning av Göteborg Stads, Skyddsvärnets och Fryshusets arbete för att stötta utsatta ungdomar i city. Nu fortsätter samarbetet under 2020.

Social resursnämnd har under onsdagen beslutat om fortsatt idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Skyddsvärnet och Fryshuset för att öka tryggheten och fånga upp utsatta ungdomar i och omkring Nordstan. Nämnden har beviljat 4,4 miljoner kronor för arbetet under det kommande året, 2020. Det innebär bland annat fortsatta satsningar på en lokal där de unga kan få stöd, samt på Fryshusets mobila stödteam och Skyddsvärnets skyddsbuss.

30 ungdomar fick jobb

Det partnerskap som nämnden nu har beslutat om att fortsätta, startades under våren 2019. En uppföljning av arbetet under april-oktober 2019 visar på goda resultat:

Många unga har fått olika former av stöd. I lokalen Pop-In ungdom, som drivs av Skyddsvärnet, på Gustaf Adolfs Torg har unga fått hjälp med att söka jobb, hitta aktiviteter eller ta första steget ut ur ett missbruk. Under april-oktober besökte 205 ungdomar lokalen. En av verksamheterna på plats har varit förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

– Det är en svår målgrupp att arbeta med. De flesta som kommer till Pop-In har varken utbildning eller arbetslivserfarenhet. De saknar boende och kan ha missbruksproblem. Trots det lyckades vi få ut 30 personer i arbete, säger Roba Bittar, från förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning, som fyra kvällar i veckan har arbetat med att hjälpa unga med att skriva cv och söka jobb.

Flera av de unga som besökt lokalen har också fått stöd av Skyddsvärnets personal med att hitta tillfälliga boenden eller slussats vidare till sjukvård och Mini-Maria för att ta sig ur sitt drogberoende.

De två andra trygghetsskapande insatserna som ingått i partnerskapet har varit Skyddsvärnets Skyddsbuss och Fryshusets mobila stödteam:

Skyddsbussen har varit parkerad på fredags- och lördagskvällar i Brunnsparken, Järntorget och på andra platser där många ungdomar och unga vuxna rör sig. Över 6 000 personer besökte skyddsbussen under april-oktober 2019. Vissa bara för att få prata en stund i lugn och ro på en trygg plats, andra har behövt mer stöd och slussats vidare till annat stöd på till exempel Skyddsvärnets mötesplats Värnet eller till Socialjouren.

”Färre unga som hänger i Nordstan”

Fryshusets mobila stödteam har funnits i Nordstan tre kvällar i veckan för att skapa relationer med ungdomarna och visa vad de kan göra istället för att vistas i köpcentret, till exempel i olika gruppverksamheter och program på Fryshuset. De har haft samtal med i genomsnitt 50 ungdomar per kväll.

– Vi har sett en rejäl minskning av antalet ungdomar som hänger i Nordstan sedan vi startade Mobila teamet. Flera har hittat andra alternativ till att hänga i Nordstan och insett att det inte är något bra liv, säger Julian Kronqvist, verksamhetsansvarig för det mobila stödteamet.

I uppföljningen konstaterar Nordstans samfällighetsförening, Polisen och Fältgruppen City samstämmigt att det är betydligt lugnare i Nordstan just nu. Samtidigt ser Skyddsvärnet att det behövs fler insatser kring ungdomar i missbruk och att samarbetet kring missbruk behöver utvecklas.

– Trygghetsarbetet i Nordstan är långsiktigt och det finns ingen enkel eller snabb lösning som förändrar situationen för ungdomarna där. Men det här samarbetet, som inneburit fler vuxna på plats och ett riktat stöd nära ungdomarna, är något att bygga vidare på, säger Lotta Rosander, enhetschef i Social resursförvaltning.

FAKTA

Samarbete för trygghet kring Nordstan

Det idéburna offentliga partnerskapet mellan Social resursnämnd, Skyddsvärnet och Fryshuset finansieras av Social resursnämnd med 4,4 miljoner kronor under 2020. De här insatserna ingår:

– Lokalen Pop-In Ungdom på Gustaf Adolfs torg – lokalen är öppen måndag till torsdag 16-20.30. Här kan unga få hjälp med att söka jobb eller studier, få stöd i kontakt med myndigheter eller ta första steget ut ur ett missbruk. Skyddsvärnet samordnar arbetet och har alltid personal på plats. Handläggare från förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning finns i lokalen under vissa tider och efter behov.

– Skyddsvärnets skyddsbuss – finns ute mellan klockan 22 och 02 på fredagar och lördagar på platser i centrala stan som kan upplevas som otrygga. Personalen på bussen stöttar med samtal och kan hjälpa vidare till annat stöd som till exempel socialjouren, sjukvården eller Mini-Maria.
– Fryshusets mobila stödteam – är i Nordstan tre kvällar i veckan mellan 15 och 21. Fältarbetarna bygger relationer med ungdomarna och hjälper dem att hitta alternativ till att vistas i Nordstan.
Partnerskapet är en del av handlingsplanen för ett tryggare Nordstan. Sedan hösten 2017 har Social resursförvaltning, Polisen och Centrums stadsdelsförvaltning en satsning tillsammans med företrädare för Nordstan, fastighetsägare, Securitas, kommunala bolag och ideella organisationer.

Arbetet sker utifrån tre spår: öka organisationer och myndigheters närvaro i Nordstan, slussa utsatta till rätt stöd och förbättra den fysiska miljön. Förutom skyddsbuss, mobilt stödteam och pop-in-lokalen har också insatser som dessa gjorts:

– Polisen har ökat sin synliga närvaro.

– Polisen har gjort flera riktade insatser mot narkotika.
– Nordstan har byggt om platser som upplevts som otrygga.