Funktionsvariation

Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Årets upplaga av FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” är här. Fortfarande är gruppen vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning oerhört ekonomiskt utsatta.

Årets upplaga av FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” är här. Fortfarande är gruppen vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning oerhört ekonomiskt utsatta.

Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelererat under senare år, dels på grund av dåligt anpassad aktivitets- och sjukersättning med hög skatt, dels på grund av orimligt höga hyror i gruppbostad. Det statliga bostadstillägget höjs dessutom inte i samma takt som hyrorna. Detta beror helt och hållet på beslut tagna av ansvariga politiker.

LSS utlovar ett liv som alla andra med goda levnadsvillkor. Funktionsrättskonventionen tillerkänner personer med funktionsnedsättning en tillfredsställande levnadsstandard. LSS-gruppens ekonomiska situation beror på medvetna bortprioriteringar från våra regeringar under den senaste 10-årsperioden. Ansvariga politiker är genom ett antal statliga utredningar och rapporter mycket väl informerade om hur illa det ekonomiska läget är för personer med funktionsnedsättningar.

Nettoinkomsten efter skatt för personer med garantinivån av sjukersättning var 2018 7500 per månad. Minimilönen för personer utan yrkeserfarenhet var samma så mer än dubbelt så hög, 16 300 kronor per månad. Den skillnad det innebär i levnadsvillkor går inte att förneka, den är varken rimlig eller förenlig med svensk lagstiftning.

LSS tillkom i en tid då Sverige befann sig i en ekonomisk kris. Trots detta betonades alla människors lika rätt och samhällets ansvar att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Lagen utformades utifrån individers behov och rätt, inte ekonomiska prioriteringar.

Idag har Sverige en stark ekonomi. Det är dags för regering och riksdag att ta politiskt ansvar för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar inte utestängs från samhället på grund av fattigdom!