Nyheter

Föreningar inom det sociala området i Göteborg får 91 miljoner

Några exempel på de organisationer som beviljats medel är BRIS region Väst

Social resursnämnd har beslutat att fördela 91 miljoner kronor till ideella föreningar i Göteborg. Medlen går till 169 organisationer och föreningar inom det sociala området, inom funktionshinderområdet och till arbetsintegrerade sociala företag.

Social resursnämnd har beslutat att fördela 91 miljoner kronor till ideella föreningar i Göteborg. Medlen går till 169 organisationer och föreningar inom det sociala området, inom funktionshinderområdet och till arbetsintegrerade sociala företag.

– Organisationerna som har beviljats bidrag är sociala innovatörer och samhällsbyggare med bra förmågor att möta nya samhällsutmaningar. Genom den verksamhet de bedriver bidrar det till det mer jämlika samhälle som Göteborg satsar på att bli, säger Karin Jämting, enhetschef, Social utveckling, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

För 2019 har nämnden prioriterat organisationer som tidigare erhållit bidrag. Detta för att det ska finnas kontinuitet i verksamheten då det tar tid att bygga upp ett bra innehåll och nå målgrupper. Totalt har 190 organisationer sökt 143 miljoner kronor i bidrag. Av dem beviljar nämnden sammanlagt 91 693 000 kronor till 169 organisationer. 20 ansökningar avslås helt. En ansökan kommer beslutas om vid ett senare nämndmöte.

Några exempel på de organisationer som beviljats medel är BRIS region Väst, DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Lärjeåns kafé och trädgårdar.

Varje år fördelar Social resursnämnd föreningsbidrag till ideella föreningar som verkar inom det sociala området, inom funktionshinderområdet och till sociala företag. I nämndens riktlinjer för bidragsgivning framgår vilka förutsättningar som gäller för att organisationerna ska beviljas bidrag:

– Organisationens verksamhet ska ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Göteborg.

– Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer samt ta ställning för demokratin som samhällssystem.
– Verksamheten ska ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och av staden godtagbara skäl finns som hindrar detta.
– Organisationens särintresse får inte stå i strid med stadens riktlinjer eller gällande lagstiftning.
– Verksamheten ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.
– Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.