Funktionsvariation

Fler svar och fler nöjda i brukarundersökning

De flesta är positiva till det stöd de får och upplever att de är trygga i sitt boende. Det visar det nationella resultatet för SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet.

De flesta är positiva till det stöd de får och upplever att de är trygga i sitt boende. Det visar det nationella resultatet för SKR:s brukarundersökning inom funktionshinderområdet.

Undersökningen riktar sig till vuxna som har stöd från en kommun eller privat utförare med boende, boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning eller personlig assistans.

– Det är glädjande att 82 procent av kvinnorna och 84 procent av männen trivs med sina insatser, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst, på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Men även i år är kvinnor i större utsträckning än män otrygga eller rädda, framför allt i boenden inom socialpsykiatrin och servicebostad enligt LSS. Det är ett fortsatt viktigt förbättringsområde för verksamheterna.

Förbättring över tid

Resultaten i undersökningen har förbättrats över tid för samtliga insatser och nästan alla frågor, samtidigt som antalet brukarsvar har ökat. Mer än 26 000 svar inkom i årets undersökning. Många brukare svarar dock på två enkäter – en om boende och en om sysselsättning.

– Den positiva utvecklingen skulle kunna vara ett tecken på att kommunerna använder resultaten och involverar brukarna i arbetet med att förbättra verksamheterna, säger Mari Forslund, chef för sektionen för kvalitet och uppföljning på SKR.

Att resultaten används och återkopplas till brukarna vet vi genom den medlemsundersökning SKR gjorde under våren 2019 om användning och nytta av brukarundersökningarna. 84 procent av kommunerna har använt resultaten för verksamhetsutveckling och 54 procent har presenterat resultaten för brukarna.

Brukare svarar själva på frågorna

För att så många som möjligt, även kvinnor och män med kognitiva funktionsnedsättningar, ska kunna delta i brukarundersökningen, består den av ett tiotal frågor formulerade på enkel svenska. Brukaren kan välja om hen vill besvara enkäten i text, med uppläsning eller med bildstöd. Frågeassistenter finns vid behov också till hands som stöd vid besvarandet. Det är dock brukarna själva som svarar på frågorna – inte anhöriga, företrädare eller personal. Svarsfrekvensen i årets undersökning var 57 procent.

– Det är så viktigt att på alla sätt underlätta så att brukarna får göra sina röster hörda, säger Åsa Furén-Thulin.

Fler undersökningar

Utöver brukarundersökningen inom funktionshinderområdet har SKR även stöttat kommuner att genomföra brukarundersökningar om myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg samt om ensamkommande barn och ungas boendesituation.

Resultatet från undersökningen om ensamkommande ungas boendesituation presenteras i år endast för de 17 kommuner som deltog. Till 2020 planeras undersökningen utvecklas till att omfatta alla unga i dygnsvård.