Äldreomsorg

Fler nöjda med hemtjänst och särskilt boende

Nu presenteras Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. I undersökningen har Skara kommuns hemvård och särskilt boende förbättrat sig sedan förra årets resultat i undersökningen.

Nu presenteras Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. I undersökningen har Skara kommuns hemvård och särskilt boende förbättrat sig sedan förra årets resultat i undersökningen.

– Vi ser att vi förbättrat oss på ett antal punkter och kommer nu att påbörja ett internt analysarbete inom respektive enhet, men även på övergripande nivå. Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för respektive enhets utvecklingsarbete under det kommande året, säger Pernilla Magnusson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. På våren får alla över 65 år som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende en postenkät där de får svara på vad de tycker om sin äldreomsorg.

Inom särskilt boende har resultaten förbättrats eller är kvar på samma nivå inom många områden jämfört med föregående år. Man är fortsatt nöjd med möjligheten att komma ut utomhus, man känner sig trygg och är nöjdare med de sociala aktiviteterna jämfört med 2018. I undersökningen kommer det fram att man jämfört med 2018 är mindre nöjd med bemötandet och hur man tar hänsyn till personliga åsikter och önskemål.

– Grunden i detta är alltid hur vi bemöter våra brukare och hur väl vi kan hantera alla de förändringar som sker på dagligbasis i våra brukares liv och i vår organisation. Relationen med anhöriga är en viktig aspekt och även där spelar bemötande en stor roll, säger Pernilla Magnusson.

Inom hemtjänsten är brukarna mer nöjda inom nästan alla frågeområden. Där ökar nöjdheten kring bemötandet, visad hänsyn till personliga åsikter och önskemål, möjligheten att lämna synpunkter och möjligheten att påverka tider. Känslan av trygghet sjönk något från föregående år.

– Vi tar nu hem resultatet av undersökningen till organisationen så att vi kan analysera siffrorna och jobba vidare för att utveckla verksamheten, avslutar Pernilla.