Karriär

Fler har rutiner mot hot och hat

Arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har förbättras i kommuner och regioner. Fler förtroendevalda utbildas och fler har system för att förebygga och ta hand om hot och hat.

Arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har förbättras i kommuner och regioner. Fler förtroendevalda utbildas och fler har system för att förebygga och ta hand om hot och hat.

Allt fler förtroendevalda utsätts för hot, hat och våld i samband med sitt uppdrag. Samtidigt arbetar allt fler kommuner och regioner mer systematiskt och förebyggande med frågan nu jämfört med för två år sedan. Det visar den enkätundersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört under 2018.

– Det är en bekymmersam och sorglig utveckling att förtroendevalda utsätts alltmer för hot och hat. Att kommuner och regioner i allt större utsträckning har rutiner och system för att ta hand om utsattheten är dock värdefullt för att stärka det demokratiska uppdraget, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

248 av 310 kommuner och regioner har svarat på SKL:s enkät kring hur de hanterar det systematiska arbetet med hot och hat mot förtroendevalda. Jämfört med för två år sedan är det mer än dubbelt så många kommuner och regioner som har genomfört utbildningar om hot och hat för förtroendevalda. År 2018 hade drygt sju av tio kommuner och regioner haft utbildningar jämfört med tre av tio kommuner och regioner år 2016.

Totalt sett har SKL nått förtroendevalda, tjänstepersoner och partier i 273 kommuner och 18 regioner med någon form av aktivitet kring hot och hat, så som webbinarier, utbildningar och konferenser.

– Vi har märkt att intresset för SKL:s olika utbildningar och webbinarier inom hot och hat har ökat enormt mycket de senaste åren. Vår ambition är att samtliga kommuner och regioner ska ha tagit del av någon av SKL:s insatser under året, säger Lena Micko.

Merparten har system för hot och hat

94 procent av regionerna och 75 procent av kommunerna uppger att de har upprättat någon form av system för att ta hand om hat, hot och våld mot förtroendevalda i organisationen.

Enkäten visar att det också är allt fler kommuner och regioner som arbetar förebyggande. 75 procent av regionerna och 64 procent av kommunerna uppger att de har ett systematiskt arbete för att så långt som möjligt förebygga att förtroendevalda utsätts.

Fortsatt stöd i förebyggande arbetet

I det fortsatta arbetet kommer SKL, med stöd av regeringen, följa upp hur kommuner och regioner mer i detalj tar hand om hot, hat och våld mot förtroendevalda. SKL fortsätter också att bland annat stödja det förebyggande arbetet med systematik så långt det är möjligt.

– Vi tycker också att det är viktigt att framöver tydliggöra vilken roll och vilket ansvar respektive organisation har i att stötta en utsatt förtroendevald. Och vi ser fram emot att en skärpt lagstiftning för hot och hat äntligen ska bli verklighet under året, säger Lena Micko.