Digital temadag om våld i nära relationer

"Med tanke på de händelser som vi via media hört om bara den senaste veckan känns det här viktiga ämnet än mer angeläget", säger Nina Åkerlund, lektor i socialt arbete på Jönköping University.
Jönköping University arrangerar temadag om våld i nära relationer.

”Med tanke på de händelser som vi via media hört om bara den senaste veckan känns det här viktiga ämnet än mer angeläget”, säger Nina Åkerlund, lektor i socialt arbete på Jönköping University.

Studenter på Hälsohögskolan vid Jönköping University kommer under en temadag få ökad kunskap om våld i nära relationer. Sedan 2018 ingår ämnet i examensbeskrivningen för bland annat sjuksköterske- och socionomstudenter.

– Studenterna ska efter avslutad utbildning kunna ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Detta innefattar kunskap om hur de kan förebygga och upptäcka våld och kunskap om insatser för de som utsätter andra för våld, respektive insatser för de som är utsatta för våld, berättar Nina Åkerlund, lektor i socialt arbete som är initiativtagare till temadagen och har tillsammans med en tvärprofessionell arbetsgrupp arbetat med att ta fram temadagens program.

Viktigt och angeläget ämne

I sina framtida yrkesroller kommer flera av studenterna med största sannolikhet komma i kontakt med våld i någon form. Yrkesverksamma har identifierats som nyckelpersoner när det gäller att identifiera och förebygga, fråga om, stoppa och behandla, samt att samverka i ärenden som rör våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

– Med tanke på de händelser som vi via media hört om bara den senaste veckan känns det här viktiga ämnet än mer angeläget. Därför är det glädjande att vi är redo att köra i gång med den här temadagen just nu, även om den får bli digitalt den här omgången, berättar Nina.

Under dagen kommer studenterna att få lyssna till olika perspektiv på ämnet våld i nära relationer. Representanter från till exempel BRIS, Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid deltar. Ämnen som hedersrelaterat våld, barns rättigheter och ungas våld i nära relationer tas upp, men också mer specifika ämnen för studenternas framtida yrkesroller, så som tandvårdens roll i att upptäcka barn som far illa.

Utbildning gör skillnad

År 2014 skrev Sverige under Istanbulkonventionen och åtog sig i och med den bland annat att anordna och förstärka utbildningar som vänder sig till yrkesgrupper som kommer i kontakt med brottsoffer eller förövare. Dessutom ska undervisning om jämställdhet mellan kvinnor och män, liksom könsrelaterat våld mot kvinnor, ingå i formella läroplaner på alla utbildningsnivåer.

– Om det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet – att mäns våld ska upphöra – ska bli verklighet måste yrkesverksamma bli bättre på att identifiera våld. Därför är det så viktigt att det här nu har blivit ett examensmål och att vi kan erbjuda våra studenter relevant utbildning i ämnet, avslutar Nina Åkerlund.

Related posts