Nyheter

Det behövs en strategi för att bekämpa våld mot barn

Att barns våldsutsatthet måste upptäckas är ett av utredningens mål. Foto: Getty Images

Utredningen ”En uppväxt fri från våld” föreslår en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld. Vi presenterar de fem målen med föreslagna insatser.

Utredningen ”En uppväxt fri från våld” föreslår en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld. Vi presenterar de fem målen med föreslagna insatser.

Nu presenteras ett betänkande för utredningen ”En uppväxt fri från våld” (SOU 2022:70) efter ett regeringsbeslut. Utredningen föreslår en struktur och organisation som ska genomföra en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. 

Riksförbundet Attention, ECPAT Sverige, Riksorganisationen GAPF, Bris, Maskrosbarn och Stiftelsen 1000 Möjligheter har hjälpt till med utredningens samtal med barn under bra och trygga former.

”Det var många personer i skolan som visste. När jag var yngre var det mer uppenbart. De gjorde ingenting. Hade de gjort något redan då så hade det inte behövt gå så här jävla långt. När jag blev äldre började jag dölja det, men i trean, fyran försökte jag berätta. De lyssnade inte alls. De visste att jag mådde skitigt men de frågade inte, ville inte… det var lättare att inte göra något.” 
(Intervjuad ung person, genom ECPAT Sverige).

– Det här citatet belyser utifrån ett enskilt barns perspektiv vikten av ett systematiskt arbete för att förebygga våld mot barn, fånga upp barns våldsutsatthet och sätta in skydd och stödjande åtgärder till det barn som blivit drabbat. Citatet är representativt för det många barn vittnat om till vår utredning och det understryker behovet av en ambitionshöjning i arbetet för att förebygga och bekämpa våld mot barn, säger Fredrik Malmberg, särskild utredare.

Utredningen listar fem mål för arbetet med insatsområden för respektive mål:

1. Våld mot barn ska förebyggas
– Förstärkt fokus på främjande och förebyggande arbete.
– Kunskapen om våld och våldets konsekvenser ska öka hos barn och vuxna.
– Stödet till föräldrar ska stärkas.
– Insatserna till barn och vuxna som utövar eller riskerar att utöva våld mot barn ska stärkas.
– Särskilda insatser ska vidtas för att skapa trygghet och förebygga våld i miljöer där barn vistas.
2. Barns våldsutsatthet ska upptäckas
– Förutsättningarna för barn att reagera på våldet och signalera till omgivningen ska stärkas.
– Vuxnas förutsättningar och förmåga till upptäckt samt att agera vid tecken på våld ska förbättras.
– Informationshanteringen och omsorgen om barnet vid misstanke om våldsutsatthet ska förbättras.

3. Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till
– Tillgängligheten till skydd, stöd och behandling ska förbättras.
– Barns delaktighet i utformning, genomförande och uppföljning av insatser ska stärkas.
– Förmågan och möjligheterna att fånga upp och möta varje barns behov ska förbättras.
– Samverkan och samordning av insatser ska stärkas.
– Stödet i barns vardag ska stärkas.
4. Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses
– Barn ska få individanpassad information och ges goda förutsättningar att komma till tals och få sina åsikter beaktade.
– Yrkesverksamma ska bemöta barnet på ett respektfullt och anpassat sätt och ha särskild kompetens.
– Brottmålsprocessen ska vara så kort som möjligt utan att inskränka rättssäkerheten.
– Barn ska erbjudas stöd under och efter brottmålsprocessen.
– Samverkan måste ske med barnets behov i fokus – barnahusverksamheter ska finnas i hela Sverige och utvecklas.
5. Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas
– Barn ska ha en självklar roll inom kunskapsutvecklingen.
– Uppföljningen av våld som drabbar barn ska förbättras.
– Tillgången till kunskap ska öka.
– Stärkt implementering av tillgänglig kunskap.