Nyheter

Bristande samordning för barn och unga med psykisk ohälsa

Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja. Det visar en förstudie genomförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Barn och unga med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av brister i samordning och en osammanhängande vårdkedja. Bristande samordning och osammanhängande vård- och omsorgskedja kan leda till att det saknas ett helhetsperspektiv runt barn och unga med psykisk ohälsa. Det visar en förstudie genomförd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Under 2018 har IVO undersökt hur en tillsyn inom det prioriterade riskområdet ”barn och unga med psykisk ohälsa” kan göra bäst nytta. Utifrån en omfattande omvärldsanalys har IVO arbetat för att precisera riskområdet och planera en metod för tillsyn. En viktig del i omvärldsanalysen handlar om att ta reda på hur barn och unga uppfattar det stöd och den vård som ges vid psykisk ohälsa, vilka risker som finns vid en bristande samordning samt vad orsakerna kan vara.
Bristfällig samordning mellan olika aktörer till exempel BUP, elevhälsan, socialtjänsten och primärvården kan leda till brister i vård och omsorg. Barnen och familjerna kan få negativa upplevelser och minskat förtroende för vården. Ofta behöver barn och unga och deras familjer själva ta ett alldeles för stort ansvar för att koordinera olika insatser från vården och omsorgen. I värsta fall kan bristande samordning få allvarliga konsekvenser för barnet.

Ny metod ska bidra till bättre samordning och ett helhetsperspektiv
Genom en ny metod för tillsyn vill IVO bidra med ett helhetsperspektiv av hur samordningen fungerar kring barn och unga med psykisk ohälsa, men även bidra med insikt om behovet av en patient- och brukarcentrerad vård och omsorg.  Metoden innebär bland annat att IVO följer barn och unga genom vården- och omsorgskedjan och utifrån denna granskning skapar en tidslinje. Denna används sedan som utgångspunkt för samskapande analys- och dialogmöten med de verksamheter som är involverade runt barnen. I tillsynen ingår även att IVO samtalar med barnen och deras föräldrar för att få insikt om hur de upplever samordningen och om de anser att de får den hjälp som de behöver.  

Under 2019 kommer IVO att genomföra en nationell tillsyn där samtliga 21 regioner ingår. I tillsynen granskas samordningen av vården och omsorgen för ca 40 barn och ca 120-150 vård- och omsorgsgivare deltar i IVO:s analys- och dialogmöten. Tillsynens resultat redovisas under 2020.

Förstudierapporten Barn och unga som riskerar att drabbas av bristande samordning och osammanhängande vård- och omsorgskedja på IVOs webbplats