Nyheter

Barns rätt till mänskliga rättigheter – en självklarhet?

"Betänkandet har sin utgångspunkt i barnrättsperspektivet". Debattartikel från Stiftelsen för insats skyddat boende. Foto: Getty Images

”Att stötta förslaget om att stärka barnets rättigheter i skyddat boende borde inte vara kontroversiellt. Men det är det”. Debattartikel från Stiftelsen för insats skyddat boende.

DEBATT: Varje dag vistas tusentals vuxna och barn på skyddat boende. Skyddat boende är idag ingen lagreglerad placeringsform. Det krävs inget tillstånd för att bedriva verksamhet och barn ses som medföljande till sin vårdnadshavare. När barnen inte har ett eget placeringsbeslut på skyddat boende finns det en risk för att de inte per automatik får rätt till stöd för de trauman de har upplevt, skolundervisning samt en meningsfull vardag med aktiviteter, vänner och familj. Marknaden är helt oreglerad och de enda krav som ställs görs i upphandlingar, krav som sedan sällan följs upp. Vi är ett antal utförare av insatsen skyddat boende som länge arbetat för att få till stånd en tillståndsplikt. Med tillståndsplikt vill vi att det säkerställs att barn ses som ett eget rättssubjekt, att relevanta krav ställs på verksamheten samt att formell tillsyn utförs.

I betänkandet ”Ett fönster av möjligheter” föreslås att skyddat boende ska bli en ny placeringsform och även bli en tillståndspliktig verksamhet. Betänkandet har sin utgångspunkt i barnrättsperspektivet. Ett perspektiv som utgår från barnkonventionen vilken består av ett antal bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionen finns 54 artiklar som Sverige förbundit sig att följa varav Unicef benämner fyra av dem som särskilt viktiga. Artikel 2 handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 tar upp att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Artikel 6 lyfter att alla barn har rätt till liv och utveckling. Slutligen nämns artikel 12 där det står att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Att stötta förslaget om att stärka barnets rättigheter i skyddat boende borde inte vara kontroversiellt. Men det är det. Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) har gått ut med namninsamlingen ”Stoppa tillståndsplikten för de ideella jourerna!” där de kräver att kvinnojourerna ska undantas tillståndsplikten. De menar att tillståndsreglerna är destruktiva och gör en jämförelse med auktoritära stater så som Turkiet ”där staten tar kontrollen över och centraliserar stödet till kvinnor”. Huruvida Turkiet utarbetat sitt stöd mer i detalj låter vi vara osagt. Vi kan se fördelar både med tillståndsplikt för att bedriva skyddat boende och ett statligt ansvar över stödet till våldsutsatta. Idag kan stödet skilja sig avsevärt beroende på vilken kommun du är folkbokförd i och det tänker vi inte är förenligt med barnrättsperspektivet. 

Vidare upplever vi en hetsig och stundtals hatisk debatt när det kommer till frågan om våld i nära relation och ställer oss frågande till om det verkligen gagnar vår målgrupp. Regelbundet matas vi från Roks med hur viktigt det är att kvinnojoursrörelsen inte försvinner. Där tänker vi att vi behöver lugna debatten och framförallt de våldsutsatta, barn som vuxen. Stödet och skyddet till er försvinner inte även om kvinnojoursrörelsen skulle göra det på grund av att tillståndsplikten ställer för höga krav om kvalitet. Det finns många professionella aktörer både inom olika myndigheter, regioner och utförare av skyddat boende som finns där för er när ni behöver kvalificerat stöd och hjälp.

Vi vill endast tillförsäkra, genom bland annat tillståndsplikten, att alla våldsutsatta får sina behov av stöd och skydd samt mänskliga rättigheter tillgodosedda när de är placerade på ett skyddat boende. 

Stiftelsen för insats skyddat boende