Nyheter

Barn får lägga in sig själva på BUP

Patienter på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) i Stockholmsregionen ska själva kunna välja när de behöver läggas in för slutenvård. Stockholm hör till de första i världen att erbjuda självvald inläggning för barn.

Patienter på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) i Stockholmsregionen ska själva kunna välja när de behöver läggas in för slutenvård. Stockholm hör till de första i världen att erbjuda självvald inläggning för barn, när möjligheten öppnas upp i början av nästa år.

– Det är ett sätt att ge patienten kontroll över sin sjukdom och kunna påverka sitt mående. Det har fungerat fantastiskt för vuxna, och vi tror att det kommer att fylla samma funktion för barn, säger Susanne Nordling, (MP) ordförande för beredningen för psykiatri och psykisk hälsa, som drivit frågan politiskt.

Självvald inläggning är en vårdform som successivt har införts i den vuxenpsykiatriska slutenvården de senaste åren. Hittills har den mest prövats på patienter med psykos och självskadebeteende. Patienter med stora förväntade vårdbehov kan skriva ett “kontrakt” med vården där de får rätt att lägga in sig själva när de känner att de behöver det. I vuxenpsykiatrin har arbetsmetoden lett till färre vårddagar, då patienter upplevt att vetskapen om att de kan lägga in sig skapar en känsla av egenmakt och trygghet som påverkar deras mående positivt. Tidigare studier visar också att akutbesöken och behovet av tvångsåtgärder minskar. Dessutom påverkas personalens bemötande av patienterna positivt.

Självvald inläggning är ännu oprövat på yngre patienter, och kommer därför att följas upp noggrant av forskare.

– Det känns särskilt bra att starten för detta sammanfaller med att Barnkonventionen blir svensk lag. Det här är ett tydligt sätt att ge barnen en egen röst inom sjukvården, säger Susanne Nordling.

Frågor och svar:

Hur stora måste barnen vara för att kunna få självvald inläggning?

– Vi ser den vanliga åldern inom BUP:s slutenvård, alltså 13-17 år, som målgrupp.

Ska barnen eller deras föräldrar bestämma?

– Det ska vara ett samspel mellan vårdprofessionen, vårdnadshavarna och patienten, där barnen får större inflytande beroende på mognadsnivå.

Hur många vårdplatser kommer att användas till detta?

– Ett 30-tal kontrakt beräknas fylla en plats. Verksamheten kommer att byggas ut ju fler patienter som får kontrakt på vårdformen. På sikt ska en plats per avdelning vikas till självvald inläggning.

Vad händer om platsen för självvald inläggning är belagd när någon vill läggas in?

– Då löser verksamheterna det. Den som har kontrakt ska veta att det alltid gäller.