Behandling

Åtgärder för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Regeringen har tagit beslut om ett åtgärdspaket för trygga HVB (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem. I åtgärderna ingår en bred översyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet och uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att analysera dels socialtjänstens utredningar av barn- och ungdomsärenden, dels situationen på samtliga HVB-hem och de särskilda ungdomshem som drivs av SiS.

Regeringen har tagit beslut om ett åtgärdspaket för trygga HVB (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem. I åtgärderna ingår en bred översyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet och uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att analysera dels socialtjänstens utredningar av barn- och ungdomsärenden, dels situationen på samtliga HVB-hem och de särskilda ungdomshem som drivs av SiS.

– Ett barn som frivilligt eller med tvång placeras i ett ungdomshem ska alltid få det bättre, aldrig sämre. Inga barn ska fara illa när de befinner sig i samhällets vård och regeringen har därför idag beslutat om ett antal åtgärder för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården, säger socialminister Lena Hallengren.

Ett flertal olika myndigheter har under en längre tid rapporterat om brister på svenska HVB-hem. Rapporterna har både gällt hem som drivs eller upphandlas av kommuner och även sådana särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att genomföra en bred översyn av verksamheten vid SiS. Analysen ska syfta till att identifiera utvecklingsbehov och föreslå åtgärder som förstärker och utvecklar SiS förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Regeringen ger samtidigt IVO i uppdrag att genomföra en analys av kommunernas utredningar av barn- och ungdomsärenden. Vidare ska IVO genomföra en analys med utgångspunkt i tillsynen av HVB, stödboende, särskilda ungdomshem och bostäder med särskild service för barn och unga. IVO ska särskilt lyfta förekomsten av missförhållanden såsom våld och kränkningar. Analysen ska även särskilt beakta barn och ungas delaktighet och säkerhet samt personalens och verksamhetsansvarigas kompetens.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 22 februari 2020. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2019.

Socialdepartementet har utöver ovanstående uppdrag även tagit initiativ till en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att diskutera frågor som rör missförhållanden på HVB.

Regeringen har sedan tidigare gett Socialstyrelsen i uppdrag att stärka kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Under 2019 har regeringen beslutat om 30 miljoner kronor för uppdragets genomförande.