Äldreomsorg

Arbetsmiljöverket har fått in rekordmånga skyddsstopp

Främsta orsaken till att arbetet stoppas är att skyddsutrustning saknas.

Allt fler skyddsombud larmar om brister i smittskydd eller begär skyddsstopp på grund av risker för personalens liv och hälsa. 

Allt fler skyddsombud larmar om brister i smittskydd eller begär skyddsstopp på grund av risker för personalens liv och hälsa. Nära 1 000 allvarliga tillbud är kopplade till corona-pandemin.


Nära 1000 allvarliga händelser i arbetet som har med coronaviruset att göra har anmälts till Arbetsmiljöverket. Det är en liten ökning av det totala antalet anmälningar jämfört med hur många som kom in under samma period 2019. Däremot sticker antalet anmälningar som rör vård och omsorg ut, nära nio av tio anmälningar rör vård- och omsorg.

Det är framförallt fyra län som har en ökning av anmälningarna som rör vård och omsorg, det är också de län där spridningen av coronaviruset varit stor; Södermanlands län, 245 stycken, Stockholms län, 149, och Örebro samt Hallands län med 71 anmälningar vardera. I anmälningarna rapporterar arbetsgivarna exempelvis om att sjuk- och undersköterskor har riskerat att bli smittade och sjuka efter att ha behandlat patienter som insjuknat i covid-19. I flera fall uppger också arbetsgivaren att det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning eller att utrustningen varit bristfällig.

− Det är oroväckande med så många allvarliga händelser, men det är bra att arbetsgivarna anmäler. Då kommer det upp till ytan och de kan börja jobba för att förhindra fler tillbud. Det görs många bra insatser i sjukvården för att minimera riskerna i arbetsmiljön, samtidigt vet vi att det trots allt inträffar händelser där man missar i bedömningar och frångår rutiner, särskilt inom äldreomsorgen. De basala vårdhygienrutinerna är oerhört viktiga för att minska riskerna för smitta inom vård och omsorg. Det framkommer av både de inspektioner vi gjort och i de anmälningar som vi nu får in, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Det absolut viktigaste är att arbetsgivaren och personalen ute på arbetsplatserna har rutiner för att tillsammans regelbundet undersöka risker och snabbt lösa uppkomna problem, understryker hon.

Främsta orsaken till att arbetet stoppas är att skyddsutrustning saknas  

Skyddsombud som begär ingripande eller stoppar arbetet ökar Arbetsmiljöverket har fått in ett 80-tal skyddsombudsstopp, och drygt 140 begäran om åtgärder från skyddsombud, där de larmar om brister i smittskyddet kopplat till det nya coronaviruset. Nästan sju skyddsombud av tio som anmäler brister i arbetsmiljön, som arbetsgivaren inte rättat till, och som begär att Arbetsmiljöverket ska gripa in med förbud eller föreläggande, jobbar inom transport eller kollektivtrafiken. Där har Arbetsmiljöverket fattat ett tiotal beslut om att bussar ska hålla framdörrarna stängda och att passagerare ska hålla avstånd till föraren för att minska risken för smitta. 
Nära hälften av skyddsombudsstoppen, som är skyddsombudens starkaste verktyg nämligen att stoppa arbetet, handlar om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård och äldreomsorg. Där har Arbetsmiljöverket i flera fall ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men hävt begäran om andningsskydd.

– Vi förstår att det finns en oro bland personalen i äldreomsorgen. Det viktigaste är att den lokala samverkan fungerar. Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska tillsammans gå igenom arbetsmomenten och identifiera riskerna för att kunna vidta de förebyggande åtgärder som krävs. Personalen ska ha det skydd de behöver för att kunna arbeta säkert, säger Erna Zelmin-Ekenhem

Erna Zelmin-Ekenhems intryck är att det finns en god dialog och vilja till samarbete på många arbetsplatser kring vikten av skyddsutrustning, bra rutiner och en sund arbetsmiljö. Samtidigt ser vi att många vårdavdelningar och omsorgsboenden är hårt pressade.

Arbetsgivare är skyldig att anmäla  

Arbetsgivaren är alltid skyldig att förebygga risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet. När det inträffar en allvarlig personskada, allvarligt tillbud eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren, enligt 3 3a i Arbetsmiljölagen, en skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Det behöver inte vara en personskada för att anmälas, utan det kan även vara allvarliga händelser där det varit fara för liv och hälsa.

Anmälningarna utgör en kunskapsgrund för Arbetsmiljöverket – dels i utformningen av regler och föreskrifter men också för prioriteringar i tillsynsverksamheten.