Arbetsgivare ska tidigt stödja anställda åter till arbete

Förslaget kan träda i kraft nästa år 
Det nya förslaget ger arbetsgivare ett tydligare ansvar för rehabiliteringen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förslaget kan träda i kraft nästa år 

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att stärka sjukskrivnas möjlighet till tidigt stöd och rehabilitering från arbetsgivaren. Bland annat ska arbetsgivaren inom 30 dagar från den första sjukdagen ta fram en plan tillsammans med den anställde om hur denne ska komma tillbaka till arbete. 

– Ska fler kunna komma tillbaka måste mer göras tidigt. Vi vill ge arbetsgivarna ett tydligare rehabansvar tidigt i sjukskrivningarna, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Likaså föreslår regeringen att det nuvarande stödet till arbetsgivare utvidgas från att bara omfatta utredande insatser, till att bli ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som gäller för planering, genomförande och uppföljning av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.

– Arbetsgivarna får mer stöd att hjälpa sina anställda tillbaka genom ett stärkt statligt stöd till rehabilitering, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Till skillnad mot det nuvarande stödet som har ett tak på 7000 kronor, ska det nya arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år, med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Related posts