Allt färre behöver vård för våld

Antalet patienter som skrivs in på sjukhus för att ha utsatts för våld minskar. Hos den värst utsatta gruppen, män 15–24 år, har det skett en halvering sedan 2007. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
Foto: Getty Images

Antalet patienter som skrivs in på sjukhus för att ha utsatts för våld minskar. Hos den värst utsatta gruppen, män 15–24 år, har det skett en halvering sedan 2007. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Antalet patienter som skrivs in på sjukhus för att ha utsatts för våld minskar. Hos den värst utsatta gruppen, män 15–24 år, har det skett en halvering sedan 2007. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Cirka var sjätte person som skrevs in på sjukhus år 2015 vårdades för en skadehändelse. 1.800 av dessa 150.000 patienter fick vård för skador orsakade av våld. Det är den klart lägsta siffran i förhållande till folkmängd sedan sekelskiftet, vilket är den tidsperiod som rapporten ”Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2015” belyser.

– Jag gjorde en koll med den specialiserade öppenvården för att se om det skett en ökning där i stället. Men också där kan man se en minskning, även om den inte är lika stor som i slutenvården, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Vården av våldsdrabbade minskar bland både män och kvinnor, och framför allt i de värst utsatta åldrarna, 15–24 år.

Obeväpnat våld och annan misshandel ledde till flest inläggningar på sjukhus under 2015. Därefter kommer knivskador, övergrepp med trubbigt föremål och sedan skottskador. Hur de olika typerna av våld utvecklats över tid framgår inte av rapporten, men en separat granskning av sluten vård tillsammans med specialiserad öppenvård visar att just de inrapporterade skottskadorna har ökat de senaste åren, från 62 år 2008 till 118 år 2015. 

Patienterna som fick sjukhusvård för att ha skadat sig själva var under 2015 nästan fyra gånger fler än de våldsdrabbade. Men även här syns en tydlig minskning hos den värst utsatta gruppen, kvinnor 15–24 år. Efter en uppgång fram till år 2007 vände kurvan nedåt, och sedan dess har antalet vårdade för självskador i denna grupp minskat med 25 procent i förhållande till folkmängd.

Liksom tidigare år är fallolyckor den absolut vanligaste skadeorsaken till att bli inlagd på sjukhus. Fallolyckor utgör ungefär två tredjedelar av alla olycksfall, vilket motsvarar cirka 71.000 personer fördelat på 41.000 kvinnor och 30.000 män. Äldre personer drabbas mest – sju av tio som vårdades för en fallolycka under 2015 var 65 år eller äldre.

Även patienterna som vårdas för trafikskador blir färre. Sedan början av 2000-talet har antalet minskat med ungefär en tredjedel. Framför allt är det olyckor med personbil som har gått ner. Här är nu gruppen patienter som skrivs in på sjukhus färre än de som läggs in efter cykelolyckor.

Related posts