Äldreomsorg

Äldreombudsman stärker äldres röst i Göteborg

Äldres inflytande ska öka inom stadens alla verksamheter. Som vägledning till äldre personer och för att förmedla synpunkter till politiker och verksamheter finns nu en Äldreombudsman i Göteborg.

Äldres inflytande ska öka inom stadens alla verksamheter. Som vägledning till äldre personer och för att förmedla synpunkter till politiker och verksamheter finns nu en Äldreombudsman i Göteborg.

Den nyinrättade funktionen äldreombudsman ska värna äldres rätt i Göteborg. Äldre personer kan vända sig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och stöd eller framföra synpunkter som rör äldres rättigheter.

– Vi hoppas att det blir en lätt kanal för alla 65+ i Göteborg att förmedla sina åsikter. Det är en ombudsman för äldre i alla frågor som äldre personer tycker är viktiga, säger Anette Johannesson, chef för avdelningen äldre, hälso- och sjukvård på stadsledningskontoret.

Göteborgs Stads politiker vill få äldres synpunkter för att kunna utveckla en åldersvänlig stad – äldreombudsmannen blir en kanal för att belysa såväl brister inom ett område som behov hos den äldre befolkningen. Vartannat år lämnar äldreombudsmannen en rapport som belyser verksamheten och frågor som kommunfullmäktige behöver ha kännedom om.

– Min roll är att stärka äldres röst och spegla deras behov och intressen så att alla äldre får liv till åren och kan leva och åldras gott i Göteborg, säger Helena Bjurbäck, Göteborgs Stads nya äldreombudsman.

Uppdraget handlar om alla 65+ och funktionen blir ett viktigt komplement till pensionärsråden som både finns centralt för Göteborgs Stad och lokalt i stadsdelarna.

– Ett av mina fokusområden, när jag bygger upp funktionen, är trygghet i boendemiljön, säger Helena Bjurbäck.

Äldreombudsmannen är anställd av Göteborgs Stad men fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning.

Äldreombudsmannen ska:
– ge råd, lotsa och förmedla kontakter som berör äldres rätt i Göteborg

– omvärldsbevaka och lyfta frågor som är viktiga för äldre
– öka kunskapen om äldres situation och behov
– verka för att äldre personer i Göteborg har goda levnadsförhållanden och att äldres inflytande ökar inom stadens verksamhetsområden
– verka för hälsofrämjande och förebyggande insatser som ökar äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet
– lyfta behov hos den äldre befolkningen och belysa brister som kommunfullmäktige behöver ha kännedom om
Äldreombudsmannen arbetar inte med enskilda ärenden och har inte befogenhet att överpröva eller ändra beslut som fattats av annan myndighet.

Göteborgs Stads äldreombudsman, Helena Bjurbäck, är placerad på stadsledningskontorets utvecklingsenhet Senior Göteborg.