Abilias välfärdsteknik möter kommuners behov inom LSS-verksamheter

Tre kommuner har testat Abilias välfärdsteknik inom ramen för AllAgeHubs testbädd i daglig verksamhet och gruppboende. 
Abilias produkter inom välfärdsteknik passar bra till LSS-verksamhet.

Tre kommuner har testat Abilias välfärdsteknik inom ramen för AllAgeHubs testbädd i daglig verksamhet och gruppboende. 

Tre kommuner har testat Abilias välfärdsteknik inom ramen för AllAgeHubs testbädd i daglig verksamhet och gruppboende. Resultatet visade bland annat att flertalet boende blev mer självständiga och de boendes möjlighet till kommunikation, inflytande och trygghet i sin vardag ökade.

De kommuner som ingick i projektet och fick testa Abilias välfärdsteknik inom sin LSS-verksamhet är Lerum, Öckerö och Mölndal. Som ett första steg identifierades behov hos boende, deltagare, personal och verksamhet där välfärdsteknik kan fylla en funktion. Dessa var; att förbättra kommunikationen, öka delaktigheten, öka självständigheten, förbättra struktur och tydlighet i vardagen, få en mer meningsfull och utvecklande arbetsdag med mindre stress för personalen och förbättrad arbetsmiljö för personal.

En av verksamheterna uttryckte ett specifikt behov som handlade om att tydliggöra arbetsdagen med struktur och tid för deltagaren, där dagen räknas ner och vad som förväntas av deltagaren genom arbetsbeskrivningar samt möjligheten att förklara händelseförlopp. Det kan även vara saker som hänt hemma, eller exempelvis vad som ska göras efter jobbet och andra faktorer som påverkar deras mående som är viktiga för personalen att ta med sig in i arbetet under dagen. De sökte ett lättillgängligt, användarvänligt verktyg som är flexibelt gällande tal, bilder, siffror, bokstäver, ord och symboler.  

Så här säger man från Lerums kommun:

”En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Vi vill öka deltagarnas möjlighet till kommunikation och delaktighet i sin vardag på den dagliga verksamheten.”  

I det här sammanhanget valdes Abilias tids- och planeringsverktyg MEMOplanner ut för att testas under 1,5 – 6 månader och därefter utvärderas på hur väl den svarade mot kommunernas behov.  

MEMOplanner hjälper till att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter som är bokade under dagen, veckan och månaden. Den ger tydliga påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor. MEMOplanner sattes upp i gemensamhetsutrymmen där boende, deltagare och personal hade åtkomst.  

Utvärderingen efter testperioden visade på följande resultat: 

– Flertalet boende/deltagare blev mer självständiga då de inte behövde söka sig till personalen med frågor i samma utsträckning som tidigare – tydlig översikt och struktur på MEMOplanner förmedlade den information de behövde. 

– Ökade boendes/deltagarnas möjlighet till kommunikation, inflytande och trygghet i sin vardag.

– Boende/deltagare blev mer delaktiga i det som händer på gruppboendet/dagliga verksamheten.   

– Intresset för gemensamma aktiviteter ökade, vilket upplevdes gynna gemenskapen.

– Personalen upplevde bättre arbetsmiljö med mindre stress och ökad känsla av att räcka till i arbetet att ge stöd till boende/deltagare. 

– Ur ett verksamhetsperspektiv förbättrades arbetsklimatet och därmed ökad chans att nå verksamhetsmålen. 

I en av verksamheterna identifierades även möjligheter till utökning av användningsområden i exempelvis brukarmöten, omröstningar samt val av aktiviteter. Dessa resultat bekräftar tidigare studier och evidens som finns kring Abilias lösningar inom LSS-verksamheter.  

Om AllAgeHub

AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. AllAgeHub är ett initiativ av tretton kommuner i Göteborgsområdet med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare. 
Källa: Abilia

Related posts