Forskning

24 miljoner till projekt om våld i nära relationer

Forskningsprogrammet sträcker sig över sex år.

Forte har beviljat 24 miljoner till ett forskningsprogram om att skapa förutsättningar för, samt bidra till utvecklingen av ett barncentrerat samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer med fokus på socialt arbete.

Forte har beviljat 24 miljoner till ett forskningsprogram om att skapa förutsättningar för, samt bidra till utvecklingen av ett barncentrerat samordnat interventionssystem mot våld mot barn i nära relationer med fokus på socialt arbete. Ersta Sköndal Bräcke högskola leder programmet som även består av forskare från FoU Södertörn, Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

– Det känns jättekul, lite överväldigande och samtidigt fantastiskt eftersom det gör att vi kan fortsätta utveckla den forskning vi redan bedriver på det här området. Det här ger oss nya möjligheter att samarbeta med dem som i det sociala arbetet möter våldsutsatta barn och deras föräldrar, säger Maria Eriksson, professor i socialt arbete och ansvarig för forskningsprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Sedan länge finns det i Sverige en stor enighet om att alla former av våld mot barn utgör grundläggande kränkningar av barns rättigheter och integritet, och att våld i nära relationer undergräver barnens möjligheter till en trygg barndom och positiva livsvillkor under deras uppväxt. I Sverige har ett antal politiska åtgärder tagits för att bekämpa våld mot barn i nära relationer, bland annat genom att skärpa skrivningarna i socialtjänstlagen om socialtjänstens ansvar för barn som brottsoffer. Dessutom har regeringen både beslutat om handlingsplaner och en nationell strategi som berör det här området. Men de åtgärder som hittills gjorts har inte skapat ett samordnat system, utan mer bidragit till att utveckla punktinsatser.

Den myndighet som har det största ansvaret för att säkerställa skydd och stöd till barn som utsätts för våld i nära relationer har inte den samordnade helhet som behövs. Hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas är något som man ska undersöka i forskningsprogrammet.

– I det här forskningsprogrammet ska vi samarbeta med lokala socialtjänster och organisationer för att bygga strukturer som kan åstadkomma varaktig förändring i socialtjänstens ordinarie praktik, säger Maria Eriksson.

Programmet sträcker sig över sex år och är uppdelat i två perioder. Under den första delen ska grunden för det systematiska utvecklingsarbetet läggas och under den andra perioden ska samarbetet mellan forskare och organisationer skapa modeller för ett samordnat interventionssystem i en lokal kontext, samt stärka förutsättningen för att detta också kan implementeras. Programmet innehåller 13 sammanlänkade delprojekt med olika fokus: barn som brukare, organisering och samverkan, forskningsbaserade metoder samt kunskapsanvändning i den professionella vardagen.