Behandling

Stärkt rättssäkerhet för unga på särskilda ungdomshem

Regeringen lämnar i en proposition till riksdagen förslag på olika åtgärder som ska stärka rättssäkerheten för unga på särskilda ungdomshem, men även för kvinnor och män som vårdas för missbruk.

Regeringen har beslutat om en proposition med flera viktiga förslag för att öka rättssäkerheten, delaktigheten, tryggheten och säkerheten för de barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem. I propositionen finns även förslag för kvinnor och män som vårdas på LVM-hem med missbruksvård. 

Regleringen ska bli tydligare kring de tvångsbefogenheter Statens institutionsstyrelse, SiS, har för att säkra drogfrihet och upprätthålla säkerhet för de barn, unga och klienter som vårdas där. Vidare föreslår regeringen att SiS omedelbart kunna anvisa en plats till ett hem vid akuta situationer.

– I de fall det är nödvändigt med vissa tvångsåtgärder för barn och unga är det viktigt att det ställs höga krav på rättssäkerhet. Förslaget om utökad rätt att överklaga flera tvångsåtgärder stärker barns och ungas rätt att klaga på beslut de anser vara felaktiga, säger barnminister Lena Hallengren.

Den maximala tid som den unge som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet kortas från 24 timmar till fyra timmar. Efter det ska den unge erbjudas uppföljande samtal. Uppföljande samtal gäller även efter visitation av bostadsrum samt efter kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning av den unge.

Vid kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska den unge också ges möjlighet att påverka vem ur personalen som genomför eller närvarar vid åtgärden.

I propositionen föreslår regeringen också att fler särskilda befogenheter ska vara möjliga att överklaga till domstol och att ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid överklagande av särskilda befogenheter.

I propositionen ger regeringen också förslag på en ny lag om förbud mot att inneha berusningsmedel med mera på hem för vård och boenden, HVB.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 oktober 2018.