SKR välkomnar utredning om LSS och assistansersättning

SKR anser att utredningens förslag om att staten framöver ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans är bra. Det är en fråga som SKR drivit i många år.
Enligt SKR föreslår utredningen ett antal ändringar och förbättringar för den stora gruppen LSS-berättigade som inte har personlig assistans som är angeläget att de genomförs.

SKR anser att utredningens förslag om att staten framöver ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans är bra. Det är en fråga som SKR drivit i många år.

SKR anser att utredningens förslag om att staten framöver ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans är bra. Det är en fråga som SKR drivit i många år.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiva till att Socialdepartementet remitterat betänkandet (SOU 2018:88), Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.

− Vi välkomnar i stort sett utredningens förslag men vi ser också att några av dessa behöver förtydligas och att några av förslagen inte bör genomföras. Förslaget att staten ska ta det fulla ansvaret för personlig assistans är bra. Det betyder att de som behöver insatsen bara behöver vända sig till en huvudman och slipper oro för olika bedömningar av Försäkringskassan respektive kommunen och att onödiga kostnader för dubbel handläggning försvinner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt SKR föreslår utredningen ett antal ändringar och förbättringar för den stora gruppen LSS-berättigade som inte har personlig assistans som är angeläget att de genomförs. SKR anser dock att det krävs förtydliganden både i lagtext och förarbeten i ett antal avseenden. Förbundet avstyrker också några av utredningens förslag.

Ett urval av förslagen och SKR:s synpunkter:

– SKR tillstyrker att insatsen kontaktperson ska kunna erbjudas som en gruppaktivitet om den enskilde så önskar och att Myndigheten för delaktighet i samverkan med Socialstyrelsen tar fram ett kunskapsstöd och en vägledning. SKR avstyrker att insatsen även framöver föreslås vara en rättighet som, om den inte verkställs, kan leda till en särskild avgift för kommunen.
– SKR tillstyrker en lagändring i syfte att ge kommunerna ett lagstöd för utbetalning av så kallad habiliteringsersättning. Med hänsyn till nuvarande tillämpning bör habiliteringsersättningen utformas som obligatorisk uppgift för kommunerna. Finansieringsprincipen ska tillämpas.
– SKR tillstyrker en översyn av fördelningen av hälso- och sjukvårdsansvaret i samband med korttidsvistelse och föreslår att frågan genom ett tilläggsdirektiv överlämnas till Utredningen stärkt assistans (S 2020:01).
– SKR har redan i tidigare remissvar (se Socialdep. S2016/07755/SF) skrivit att utvecklingen inom EU-rätten medför att det inte är möjligt för kommunerna att ha kvar något ansvar för insatsen personlig assistans.

Related posts