Funktionsvariation

Nya regler för gode män

Foto: Getty Images

Regeringen har fattat beslut om tre förändringar kring gode män och förvaltare för att öka rättssäkerheten. 

Regeringen fattade den tredje maj tre beslut som är inriktade på att förbättra tillsynen på området för gode män och förvaltare. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning med uppgift att föreslå rättssäkra och moderna regler för gode män, förvaltare och andra ställföreträdare.

– Jag är angelägen om att vi ska ha en effektiv tillsyn i hela landet och ett modernt regelverk för gode män och andra ställföreträdare. Människor ska kunna vara trygga med att få det stöd de behöver av samhället, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Regeringens beslut avser i huvudsak följande:

  • Regeländringar som ställer krav på länsstyrelserna att bedriva ett aktivt arbete med samordning och samverkan i frågor om tillsyn och tillsynsvägledning.
  • Ett uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning och hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning. Länsstyrelserna ska också ta fram riktlinjer för hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare.
  • Ett uppdrag till Statskontoret att överväga hur länsstyrelsernas samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen ytterligare kan förbättras. En fråga som ska belysas är om en central aktör bör utses att ansvara för samordningen av tillsynen eller tillsynsvägledningen.

Regeländringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Uppdragen ska redovisas senast den 30 april 2019.

Vidare avser regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå moderna och rättssäkra regler om gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Inriktningen är att utveckla ställföreträdarverksamheten och åtgärda bristerna i regelverket.

I regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare (skr. 2017/18:128), som lämnades till riksdagen den 10 april, konstaterar regeringen att mer behöver göras för att förbättra tillsynen av ställföreträdarverksamheten. Regeringen konstaterar också att regelverket behöver moderniseras. De åtgärder som aviseras i dag är i linje med detta.