Funktionsvariation

Förslag till nya assistansregler godkända av riksdagen

Foto: Getty Images

Efter en snabbutredning beslutade riksdagen att godkänna lagförslaget där man går tillbaka till det gamla systemet för prövning av assistansersättning. 

Riksdagen beslutade om lagförslaget om personlig assistans den 28 februari. De nya reglerna ska tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap för dem som har rätt till personlig assistans. Lagen träder i kraft den 1 april.

– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner. Personlig assistans är en viktig frihetsreform som ska värnas, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister och som ansvarar för funktionshinderspolitiken.

Regeringen har hanterat den här frågan skyndsamt. Den 14 november 2017 presenterade regeringen ett åtgärdspaket i fyra delar för personlig assistans. Den 18 januari lämnade regeringen över en proposition med lagförslag om personlig assistans till riksdagen. Dessa förslag antogs av riksdagen den 28 februari 2018.

Lagen innehåller två av de fyra förslag som ingick i regeringens åtgärdspaket, att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och att återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap. Lagen träder i kraft den 1 april 2018.

De återstående förslagen från åtgärdspaketet lades fram i en lagrådsremiss på regeringssammanträdet den 1 mars 2018. Det är ett lagförslag som innebär att den som beviljats högre timbelopp ska kunna fördela sina kostnader över en längre tidsperiod än vad som är möjligt i dag samt att en kommun är skyldig att snabbt kontakta enskilda personer som inte beviljats assistansersättning från Försäkringskassan.

Efter att Lagrådet har svarat på lagrådsremissen avser regeringen att lämna förslagen till riksdagen i slutet av mars och föreslå att lagen ska gälla från den 1 juli 2018.