Ledare

Barns rättigheter behöver stärkas

Jenny Fors ledare
Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke. Foto: Josephine Fantenberg

”Det är hög tid att vi slutar att vuxengissa och istället tänker på barn som kompetenta individer vars åsikter behöver höras”

LEDARE: Barnkonventionen har nu varit en del av svensk lag i tre år. Ändå har vi misslyckats att leva upp till Barnkonventionen, vilket FN:s senaste granskning visar. Redan innan granskningen startade så kom det flera rapporter som pekade på brister, bland annat på SiS.

Nu måste vi se till att få till en förändring av hur vi behandlar barn. Barns rättigheter behöver stärkas. Det är hög tid att vi slutar att vuxengissa och istället tänker på barn som kompetenta individer vars åsikter behöver höras.

Man är också skyldig att dokumentera hur man har låtit barnet komma till tals och hur barnet bästa har beaktas. Justitieombudsman Thomas Norling har funnit brister i hur nämnderna dokumenterar barnets bästa när det gäller umgängesbegränsning.

Bedömningen måste vävas in i varje bedömningsprocess för varje enskilt barn. Att inte bedömningen har redovisats är en allvarlig brist, säger justitieombudsmannen. Han var en av talarna på Barnkonventionsdagen som arrangeras av JP Infonet.

Där lyftes också flera goda exempel på hur barn har fått komma till tals och det blir mycket bättre för alla om vi kan utforma insatser utifrån vad barnen har för behov genom att fråga barnen.

I tider av utvecklingssamtal både på jobbet och skolan så går mina tankar till vilket ansvar vi har för att skapa de bästa förutsättningarna för varje individ. Det är en självklarhet att vi låter den enskilda medarbetaren eller eleven svara på vad denne har för mål, drömmar och ambitioner och hur chefen eller läraren på bästa sätt skulle kunna stödja utvecklingen framåt. På samma sätt ska du som möter unga låta de beskriva sina bästa egenskaper och sin vilja för att hitta sätt att komma framåt.

Mia Börjesson är klok som en bok och tycker att vi vuxna ska sluta att vara så pessimistiska och realistiska. Unga behöver drömma stort och känna hopp om framtiden.

Det mest smärtsamma är att domstolen inte lyssnar på barn som säger att de inte vill träffa en våldsam förälder. Nu när vi dessutom har lärt oss att det också är våld att ett barn har blivit vittne till våld. Unizons senaste rapport visar vilka fruktansvärda skador barn kan få som tvingas till umgänge. Dessutom är det bland de som dömdes till umgänge som våldet har fortsatt till största del, med hela 83 procent. Det är helt fruktansvärt att domstolen har bidragit till fortsatt våld mot dessa barn. Detta skadar även tilltron till den andra föräldern, till andra vuxna och till hela samhället.

FN:s barnrättskommitté pekar också på att barnrättsperspektivet måste stärkas i rättsprocesser. Dessutom menade man att Sverige behöver säkerställa att åtgärder mot barn som utnyttjas i kriminalitet hanteras i linje med barnkonventionen. Kommittén vädjar till Sverige att inte sänka straffmyndighetsåldern och rekommenderar alternativ till fängelse för barn.

Barn som hamnar snett är offer och behöver få känna sig trygga, sedda och betydelsefulla. Inte brytas ned, kuvas och straffas. Fråga dig själv vad du tror att barnet skulle behöva och framför allt – fråga barnet.