Utländska månggiften ska inte längre erkännas

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige. Idag betraktas månggiften som giltiga i Sverige om de har skett i annat land och ingen var svensk medborgare.
Utländska mång­giften utan anknyt­ning till Sverige betraktas i dag av Skatte­verket som giltiga. Foto: Getty Images

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige. Idag betraktas månggiften som giltiga i Sverige om de har skett i annat land och ingen var svensk medborgare.

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att inga utländska mång­giften ska erkännas i Sverige. Idag betraktas månggiften som giltiga i Sverige om de har skett i annat land och ingen var svensk medborgare.

– Att män tillåts ingå äktenskap med flera kvinnor är inte förenligt med den princip om lika­behand­ling av makar som svensk rätt bygger på och kraven på jäm­ställd­het, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är poly­gama äktenskap tillåtna. Sådana äkten­skap godkänns idag inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk med­borgare eller hade hemvist här när äkten­skapet ingicks. Utländska mång­giften utan sådan anknyt­ning till Sverige betraktas däremot i dag av Skatte­verket som giltiga. Det nya förslaget innebär en ändring på det och att dessa inte heller erkänns.

Regeringens förslag innebär att även om man har gift sig i ursprungs­landet före ikraft­trädandet och där­efter kommit till Sverige, så kommer äkten­skapet inte erkännas fram­över. Undan­tag från förbudet ska endast kunna göras om det i ett enskilt fall finns synner­liga skäl.

I propositionen lämnas även andra förslag, bland annat ett utvidgat förbud mot erkän­nande av äkten­skap mellan nära släktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Related posts