Migration

Kommunerna tar över ansvaret för flyktingbostäder

Flyktingmottagandet från Ukraina ska fördelas jämnare mellan Sveriges kommuner. Foto: Getty Images

Migra­tions­verket avslutar redan nu direktupp­hand­ling­arna av tillfälliga bostäder för skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Kommunerna ska ta över ansvaret den 1 juli 2022.

Migra­tions­verket avslutar redan nu direktupp­hand­ling­arna av tillfälliga bostäder för skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Kommunerna ska ta över ansvaret för anskaffning och drift av flyktingboenden från och med den 1 juli 2022.


Enligt ett lagförslag från regeringen får kommunerna ansvaret för anskaffning och drift av boenden för skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Detta för att åstadkomma en jämnare fördelning mellan Sveriges kommuner.

Migrationsverket har varit starkt drivande i att få till stånd ett annat system än enbart upphandling för att skaffa boenden till skyddsbehövande från Ukraina för att undvika det läge som uppstod i samband med flyktingmottagandet åren 2015–2016, då vissa kommuner blev oproportionerligt hårt belastade.

En sammanställning från Länsstyrelsen i Stockholm visar att landets kommuner i nuläget har kapacitet att tillhandahålla upptill 20 000 boendeplatser i lägenheter eller kollektiva boenden. Dessa platser ser Migrationsverket i det här läget som ett bättre alternativ att använda än att fullt ut fortsätta med direktupphandlingen. Myndigheten avslutar därför arbetet med direktupphandling av tillfälliga bostäder, vilket innebär att inga nya anbud nu kommer att tas emot.

– Vi kommer endast att gå vidare med de anbud där den offererade anläggningens tekniska dokumentation, inklusive brandskydd, har godkänts senast den 11 april och där nästa steg är fysisk besiktning. Samtliga anbudslämnare kommer att få återkoppling på sitt anbud från Migrationsverket. Vi vill tacka alla som lämnat anbud för det stora engagemang de har visat, säger Fredrik Bengtsson, regiondirektör på Migrationsverket.

Migrations­verket behåller huvud­ansvaret för mottagandet av personer i Sverige med stöd av mass­flykts­direktivet. Myndig­heten föreslås bland annat få rätt att anvisa en kommun som ska ordna boendet för dessa personer och att bestäm­melser ska införas i befintlig lag, någonting som kom­munerna ska få ersättning för. Dessa ersätt­ningar kommer, liksom fördel­ningen av anvis­ningar, att regleras i förordning. Kommunerna ska enligt lagförslaget också ges befogenhet att anordna boenden för dessa personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Redan nu har fler människor flytt från Ukraina än som kom till Europa från Syrien 2015.