Migration

IVO ser brister i utredningar av barn- och familjehem

Foto: Getty Images

Brister i utredningar av barn- och familjehem som utförs av socialtjänsten är fortfarande bristfällig i många fall, och mest lidande blir ensamkommande flyktingbarn.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt socialtjänsternas handläggning av utredning av barn – och familjehem och hur de följer upp barnens vård. I en ny rapport framkommer det att det här fortfarande är ett stort problemområde.

Vid tidigare tillsyner har IVO sett brister i Socialtjänstens myndighetsutövning vid familjehemsplacerade barn, och denna nationella tillsyn visade att detta problem kvarstår.

De brister som framförallt framkommer är 

-Långa utredningstider för barn och bristande eller obefintliga familjehemsutredningar.

-Barn och familjehem matchas inte med varandra

-Det finns inte alltid planering för hur man ska följa upp barnens vård.

Socialtjänsten är alltid ansvariga för att ett barns behov under vårdtiden tillgodoses, och måste därför ha kännedom om varje enskilt barns behov samt följa upp vården. Att socialtjänstens myndighetsutövning ska fungera är en förutsättning för att de placerade barnens behov ska kunna tillgodoses.

Ensamkommande barn blir extra utsatta av dessa brister och är överrepresenterade ibland de barn som påverkas. Det är till exempel vanligare att ensamkommande barn inte utreds skyndsamt, eller att de placeras i hem som inte är utredda. 

Kommuner brister även i sin kvalitetskontroll av sin egen verksamhet, det har antingen inte funnits planer för egenkontroll eller helt enkelt inte hunnits med.

Källa: IVO