Migration

Extra medel för stöd till traumatiserade nyanlända

Foto: Getty Images

Idag fattar regeringen tre beslut gällande nyanländas hälsa med uppdrag och extra medel till Landstingen, länsstyrelsen i Skåne och Region Uppsala.

Landstingen får 10 miljoner kronor för att stärka vården för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Syftet är att höja kompetensen hos personal i hälso- och sjukvården som möter målgruppen. Landstingen ska beakta ett jämställdshetsperspektiv vid genomförandet. 

Regeringen ger även Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att göra fördjupningar om psykisk hälsa i utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända, så kallad MILSA.
Region Uppsala får 650 000 kronor till ett projekt för att effektivisera vården i Region Uppsala för nyanlända genom att alla vårdgivare i vårdkedjan ska samverka bättre. Region Uppsala ska sprida kunskaper och erfarenheter från projektet till övriga landsting genom en rapport, artiklar och en avslutande konferens.
– Samhället måste ge stöd och hjälp till den som bär med sig trauma från krig, tortyr och andra hemska upplevelser. Regeringen ser därför ett behov av mer stöd och kunskap till personalen inom vården och kommunal verksamhet som möter de nyanlända, säger socialminister Annika Strandhäll.
Socialstyrelsen uppskattar att omkring 20–30 procent av nyanlända och asylsökande lider av psykisk ohälsa. Förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen. Även bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa, inklusive krisreaktioner och posttraumatiskt stressyndrom, vanligt förekommande. För de nyanlända är hälsa en viktig förutsättning för en framgångsrik etablering i det svenska samhället.
För att möta den psykiska ohälsan hos asylsökande och nyanlända är kompetensen hos den vårdpersonal som möter personer med psykaitriska trauman av stor betydelse. Regeringen bedömer att det finns ett behov av kompetenshöjande insatser hos personal i vården som möter traumatiserade asylsökande och nyanlända.
De 10 miljoner kronorna betalas ut till landstingen utifrån dess befolkningsmängd. Landstingen ska beakta ett jämställdshetsperspektiv vid genomförandet.
Fördjupningarna som länsstyrelsens i Skåne ska göra ska bland annat innehålla kunskap i stödjande miljöer, traumaförståelse och traumabemötande.