Migration

Den tillfälliga lagen har fått allvarliga humanitära konsekvenser

Foto: Petter Johansson.

Röda Korset publicerar idag en rapport som visar att de konsekvenser och det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. 

Sveriges riksdag beslutade sommaren 2016 att föreslå en tillfällig utlänningslag i syfte att minska antalet asylsökande. Röda Korset publicerar idag en rapport som visar att de konsekvenser och det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet.

Den tillfälliga lagen innebar att rätten till uppehållstillstånd kraftigt begränsades och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå. Röda Korset lyfte redan inför införandet av den tillfälliga lagen en risk för allvarliga humanitära konsekvenser, exempelvis att familjer splittras och ökad psykisk ohälsa. 
Röda Korset publicerar idag en rapport som visar att de konsekvenser och det mänskliga lidande som många varnade för innan lagen infördes har blivit verklighet. I utvärderingen konstateras också att det inte finns något som talar för att den tillfälliga lagen skulle vara huvudorsaken till det minskade asylmottagandet under 2016, vilket var lagens syfte. Röda Korset rekommenderar riksdagen att mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenserna inte förlänga den tillfälliga lagen.

”Den tillfälliga lagen upphör att gälla den 19 juli 2019 och innan dess kan vi förvänta oss ett politiskt beslut kring vad som ska gälla framöver. Då måste hänsyn tas till de allvarliga humanitära konsekvenser som den tillfälliga lagen fört med sig, inte minst för de barn som på grund av den tillfälliga lagen väntar på att få återförenas med sina föräldrar”, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset

Röda Korsets rapport visar att den tillfälliga lagen har lett till att föräldrar och barn i många fall skiljs åt under flera års tid vilket lett till ökad psykisk ohälsa. Många familjer där en eller flera personer beviljats skydd i Sverige har fått beslut om att de nekas återförening under de tre år lagen gäller. Den psykiska hälsan påverkas mycket negativt av att hållas åtskild från sin familj och rapporten visar en ökad risk för depression och PTSD. Intervjuerna i rapporten visar att skammen att inte lyckas få hit sin familj och känslan av misslyckande gör det svårt för många att upprätthålla kontakten.

Rapporten visar också att de strikta försörjningskraven är oerhört svåra för många att uppfylla och att kvinnor riskerar att drabbas hårdare av dessa än män. En genomgång av domar visar att ärenden om familjeåterförening ofta avslås trots att familjemedlemmen i Sverige har både bostad och inkomst eftersom dessa inte ansetts tillräckliga. Kvinnor har ofta svårare att uppfylla försörjningskraven om de befinner sig i Sverige eftersom de i många fall står längre ifrån arbetsmarknaden. Kvinnor har också ofta svårare än män att klara sig i hemländerna om de är ensamma kvar. Intervjuerna i rapporten talar för att kvinnor och barn i många fall lever i hemländerna eller i tredje land under svåra förhållanden.

En tredje slutsats är att införandet av tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd har lett till en ökad psykisk ohälsa. Det bekräftats av samtliga intervjuade personer med tillfälliga uppehållstillstånd samt i intervjuer med vårdpersonal. Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar också möjligheterna till effektiv traumabehandling.

Slutligen visar rapporten att andelen beviljade uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter kan ha minskat med så mycket som en tredjedel. Det är oroande eftersom det är en tillståndsgrund som redan från början är mycket begränsad och som riktas till de personer som är allra mest utsatta. I dag har vi en situation där exempelvis svårt sjuka barn kan utvisas trots att det föreligger starka humanitära skäl.

Röda Korsets rekommenderar mot bakgrund av de svåra humanitära konsekvenserna av den tillfälliga lagen

Att riksdagen inte förlänger den tillfälliga lagen. Det innebär att den ordinarie utlänningslagen åter ska gälla från och med den 20 juli 2019.

Att reglerna om familjeåterförening justeras i det fall den tillfälliga lagen förlängs eller permanentas. På grund av de svåra humanitära konsekvenserna kan det inte anses proportionerligt att neka familjer återförening längre tid än de tre år den tillfälliga lagen gäller. Rätten till familjeåterförening måste garanteras för alla som beviljas skydd i Sverige och försörjningskrav som försvårar eller omöjliggör familjeåterförening måste ses över.

Om tidsbegränsade uppehållstillstånd fortsatt ska vara huvudregel bör permanent uppehållstillstånd beviljas efter förlängningsansökan om skyddsbehovet kvarstår.

Att begränsningen av rätten till uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter tas bort. Det måste finnas utrymme att ta hänsyn till hälsoskäl och andra omständigheter för att undvika orimliga humanitära konsekvenser, särskilt när det gäller barn.

Rapporten Humanitära konsekvenser av den tillfälliga utlänningslagen finner du via länken

Till grund för rapporten ligger en genomgång av 161 beslut och domar från Migrationsverket och de fyra migrationsdomstolarna. Utöver detta har även 28 intervjuer genomförts med personer som påverkats av den tillfälliga lagen, volontärer inom Svenska Röda Korset samt åtta professionella aktörer. Rapportens resultat baseras även på svar från enkäter som skickats till psykologer och kuratorer som arbetar på Svenska Röda Korsets fem behandlingscenter för krigsskadade och torterade.