Chefer måste få förutsättningar för att leda mångfald

De flesta chefer anser att mångfald är bra på arbetsplatsen men de är osäkra på om de vet hur de ska bete sig mot alla. Flera är osäkra på om de har diskriminerat någon och vad den nya diskrimineringslagen innebär. 
Chefer måste få lära sig hur man leder en mångfald av människor. Foto: Getty images

De flesta chefer anser att mångfald är bra på arbetsplatsen men de är osäkra på om de vet hur de ska bete sig mot alla. Flera är osäkra på om de har diskriminerat någon och vad den nya diskrimineringslagen innebär. 

En mångfald av medarbetare i personalgruppen leder till mer kreativitet och innovation i verksamheten. Det anser nästan samtliga av de drygt 570 chefer som deltagit i Visions undersökning om mångfald på arbetsplatserna.

Samtidigt känner många chefer en oro för att diskriminera arbetssökande eller medarbetare.

Med begreppet mångfald avses de sju diskriminieringsgrunderna, det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I undersökningen Att leda mångfald framgår att:

• Nio av tio chefer anser att mångfald är bra för kreativiteten på arbetsplatsen och att arbetsgivarna behöver rekrytera mer mångfald för att klara den framtida personalförsörjningen i välfärden.
• Fyra av tio chefer känner sig osäkra på om deras handlande kan innebära diskriminering i rekryteringsarbetet.
• Nästan lika många har någon gång känt sig osäkra på om deras agerande kan ha inneburit att de diskriminerat en medarbetare.
• Knappt hälften av cheferna anser att de har fått tillräcklig information om de nya reglerna i Diskrimineringslagen som gäller från och med 1 januari 2017.

– Arbetsgivarna måste ge chefer bättre förutsättningar att leda mångfald. Kompetensutveckling och tydliga riktlinjer är viktigt men chefer behöver också tid för att kunna vara närvarande ledare för sina medarbetare, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Visions pekar i sin rapport på en mängd verktyg för att motverka diskriminering på arbetsplatserna. Till exempel de nya reglerna i Diskrimineringslagen med aktiva åtgärder, liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är i fokus.

– Att skapa ett tolerant och inkluderande arbetsklimat är inte bara chefers ansvar, det måste vi alla ta ansvar för. Visions nya utbildning En arbetsplats för alla är ett verktyg som medarbetare och chefer kan arbeta med tillsammans, säger Veronica Magnusson.

Visions undersökning bygger på svar från 576 chefer anställda i kommuner, landsting, regioner, privata bolag som finansieras av skattemedel, Svenska kyrkan och frikyrkor.

Hela rapporten Att leda mångfald finner du här.

Related posts