Vistelseförbud ska hindra brottsrekryteringen

Regeringen har remitterat ett förslag där socialtjänsten i skyddande syfte får begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser. 
Förslaget innebär att en person som är under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats. Foto: Getty Images

Regeringen har remitterat ett förslag där socialtjänsten i skyddande syfte får begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser. 

Regeringen har remitterat ett förslag där socialtjänsten i skyddande syfte får begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser. Enligt förslaget ska beslut om vistelseförbud kunna meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden. 

– Vi måste vända på varje sten för att skydda barn från gängkriminaliteten och förhindra rekrytering till gängen. Möjligheten att besluta om vistelseförbud skulle kunna vara ett nytt verktyg för socialtjänsten att använda i arbetet med att förhindra att fler barn och unga blir rekryterade till kriminella gäng. Nu remitteras förslaget och jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter, säger socialminister Lena Hallengren.

Förslaget innebär att en person som är under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område, om

1) det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på platsen eller i området, och

2) det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla ett sådant beteende som avses i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), exempelvis missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller att den unge har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i LVU.

Enligt förslaget ska beslut om vistelseförbud kunna meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden. Beslut om vistelseförbud ska omprövas av socialnämnden var tredje månad. Nämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslutet ska upphöra när förutsättningarna för vistelseförbud inte längre är uppfyllda, och senast när den unge fyller 18 år.

Utredaren, som biträtt Socialdepartementet med att utreda frågan och som ensam svarar för innehållet i promemorian, har kommit fram till att en möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället utgör en inskränkning av rörelsefriheten och att en sådan inskränkning inte är ändamålsenlig eller proportionerlig.

Regeringen skickar nu ut promemorian på remiss så att en bred grupp av remissinstanser bestående av myndigheter, kommuner, organisationer och universitet får möjlighet att tycka till. Efter remissperioden kommer regeringen återkomma med den fortsatta hanteringen.

Related posts