Forskning

Vill minska rökning bland unga

Anna Petersén

Socionomen Anna Petersén har fått 2,4 miljoner kronor för att studera och utvärdera ett antitobaks-projekt riktat mot ungdomar i Sydnärke. 

– Ett jättespännande arbete, säger hon.

Tobakstriangeln heter projektet som leds av Sydnärkes folkhälsoteam. Syftet är att minska tobaksbruket bland ungdomar i den södra delen av länet samtidigt som den illegala försäljningen av tobak till unga ska gå ned.

Totalt handlar det om cirka 2 600 elever på fyra skolor i Sydnärke, från sjunde klass upp till årskurs tre på gymnasiet. Runt 500 skolanställda ingår också i Tobakstriangeln, där samverkan och ungdomarnas delaktighet är centrala delar.

Det treåriga projektet kommer att utvärderas av socionomen Anna Petersén vid Örebro universitet – hur metoden implementeras och vilka effekter den får. För det syftet har hon fått 2,4 miljoner kronor av Folkhälsomyndigheten. Pengarna kommer även att räcka till en doktorand som ska jobba tillsammans med henne.

Anna Petersén tycker att uppdraget är viktigt och spännande, och målet med utvärderingen är att ge konkreta kunskaper om hur tobaksbruket bland unga kan minska.

– Till exempel, om det visar sig att det är en särskild grupp av ungdomar som röker, hur når vi då dem på bästa sätt? Är de insatser vi har testat tillräckliga eller måste vi göra något annat för att lyckas?

En del av Tobakstriangeln har sin grund i den så kallade Kronobergsmodellen som fokuserade på ungdomar och alkohol kopplat till våldsbrottslighet.

– Nu har folkhälsoteamet i samverkan med andra aktörer utvecklat modellen för att testa den på tobaksbruket istället. Kronobergmodellen har visst stöd från tidigare forskning och det ska bli intressant att se om de positiva effekterna går att överföra till tobaksprevention.

Anna Petersén kommer att inleda med att göra en så kallad före-mätning där hon i enkätform undersöker sådant som hur många som röker, attityder till rökning och vilka grupper som röker. Enkäten kommer att delas ut i början av höstterminen 2018.

– Fokus ligger på rökningen men vi kommer även att ställa frågor om snus. Vi kommer troligen också att fråga om eleverna provat narkotika för att se om det finns något samband mellan rökning och droger.

När projektet börjar närma sig sitt slut kommer eleverna att få svara på i princip samma frågor i en ny enkät. På så sätt ska Anna Petersén kunna studera effekterna av Tobakstriangeln. För att få en djupare kunskap kompletteras enkäterna dessutom med fokusgruppsintervjuer.

– Där intervjuar vi både elever och personal. Det kan handla om att få ett fördjupat perspektiv på sådant som rör deras attityder till rökning, vad de tycker om den här metoden med mera.

Anna Petersén kommer kontinuerligt att rapportera under projektets gång. Efter att det avslutas kommer skolorna att erbjudas en presentation av vad hennes forskning har lett fram till.