Skyddat boende

”Vi vill se ett stärkt barnperspektiv”

Sanja Mesic

Under flera år så har det talats om brister i stödet till barnen som följer med sin förälder till ett skyddat boende. Sandhem Gruppen ser inte bara till den skyddssökandes behov. Barnen är lika viktiga.

Under flera år så har det talats om brister i stödet till barnen som följer med sin förälder till ett skyddat boende. Trots att Barnkonventionen nu är lag så krävs det mer för att barnets rättigheter ska tillgodoses bättre. Sandhem Gruppen ser inte bara till den skyddssökandes behov. Barnen är lika viktiga.

Sandhem Gruppen är ett familjeföretag inom skyddat boende med barnperspektivet i fokus.

– Vi ville arbeta på ett annat sätt än vad många andra gjorde. Genom att ha arbetat inom olika verksamheter har jag kunnat se vad det behövdes mer utav och hur vi kunde förbättra verksamheten. Det som jag tyckte saknades hos skyddade boenden var barnperspektivet och riktade insatser till barnen, säger Sanja Mesic, verksamhetschef.

Sanel Deumic, grundare, startade Sandhem Gruppen år 2019 tillsammans med Sanja. Marknadschefen Gylli är också med när vi träffar gänget för en intervju, liksom hunden Gizmo.

– Han följer med överallt och är väldigt populär. Djur har stor terapeutisk betydelse, särskilt för barnen, säger Gylli.

Vår erfarenhet har varit att majoriteten av de skyddssökande har medföljande barn. Och det har talats mycket om stärkta rättigheter för barn i skyddat boende. Det finns ett utkast till en lagrådsremiss som kräver tillståndsplikt för skyddade boenden, bättre stöd för barn och tillgång till hälso- och sjukvård samt skola. Lagändringar, som tidigast kan träda i kraft i juli 2023.

Barns behov tappas bort

– Vi vill se ett stärkt barnperspektiv. Nu räknas barn som medföljande till den vuxna, vilket gör att deras behov tappas bort. Vi tycker också att det brister i riktade stödinsatser till barn på skyddade boenden, säger Sanja.

Hon tycker att det är viktigt att barnen får insatser som skola, hälso- och sjukvård, samtalsstöd och aktiviteter som möter behoven hos den enskilde.

– Vi utgår alltid från barnets behov. Barnet får bland annat ett eget inskrivningssamtal och en egen kontaktperson. Då har barnet alltid någon som denne kan anförtro sig åt och känna tillit till, säger Gylli.

Barnet får också en egen genomförandeplan där alla insatser planeras.

– Det är vår handlingsplan som vi utgår från och det blir också en kvalitetssäkring för

både oss, föräldern samt placerande kommun, att vi lättare kan följa upp arbetet och insatserna. Alla är olika och därmed bör insatserna anpassas därefter, vissa barn kanske behöver mer relationsskapande aktiviteter till exempel, säger Sanel.

Det finns inga begränsningar hur många skyddsplaceringar Sandhem Gruppen tar emot.

– Vi har idag ett kollektivboende för kvinnor och ett för män, sedan har vi enskilda bostäder som är utspridda utifrån närhet till samhällsviktiga funktioner. Det är den boendeform som vi tycker fungerar bäst och vi är tacksamma över att ha goda relationer vilket möjliggör införskaffning av bostäder relativt snabbt för vår del, säger Sanel.

Aktivitetscenter för barnen

– Ibland kan det ta upp till fyra månader att få klart med ny skola. Vi har med anledning av det utformat ett Aktivitetscenter som finns för barnen i väntan på förskola eller skola. Vårt Aktivitetscenter fungerar som en fritidsverksamhet där vi erbjuder pedagogiska insatser anpassade efter åldern. Dess funktion är även att erbjuda avlastning till föräldern i de fallen där behov finns, säger Gylli.

Man försöker alltid skapa en vardag som är så lik det ”normala” som möjligt för barnet.

– Det är viktigt att barnet har en miljö som denne trivs i, att vi skapar goda relationer till barnet och att vi arbetar med en helhetsbild.

Genom att skapa trygghet och göra så att varje individ känner sig sedd och hörd så blir den här situationen som barnet och föräldern befinner sig i lite lättare att hantera. Barnet som kommer till ett skyddat boende har ofta bevittnat våld och kan ha behov av att bearbeta sina upplevelser och känslor, lika som den vuxna utsatta personen har.

– Vi samarbetar med bland annat externa samtalsterapeuter för att kunna erbjuda behandlingsinriktad terapi, säger Sanja.

– Ytterligare ett behov som vi har sett är en välplanerad utsluss samt eftervård som enligt vår mening ska följa på ett naturligt sätt, främst utifrån ett barnperspektiv då barnen i de flesta fall har knutit an till personer, platser och så vidare. Ibland sker avslut hastigt av olika anledningar och de placerade bryter kontakt med den verksamheten som de har bott i och varit en del av. Vi har med anledning av främst barnens behov valt att införa en kostnadsfri eftervård för de som upplever att de behöver det. Detta upplever vi har varit oerhört uppskattat, att endast finnas till och finnas kvar som medmänniska, säger Gylli.

Genom kvalitetsmätning och muntlig feedback så är både uppdragsgivare och klienter mycket nöjda med verksamheten, som trots allt är ganska nystartad.

– Det bästa betyget för oss är när klienterna själva visar sin uppskattning och när vi kan vara med i deras väg till ett tryggare liv. Vi kan till exempel få höra hur ett barn som tidigare inte har kunnat knyta an, snabbt har känt tillit till oss. Det är viktigt att barnen får vara barn, avslutar Gylli.