Beroende

Varierad bild av anmälningar gällande barn och våld

Vissa kommuner beskriver ökningen av våld i nära relationer som en effekt av pandemin och ökad isolering.

”Vi har haft en mycket hög nivå på anmälningar om våld i nära relationer under pandemin – det är den allra största anmälningsorsaken.”

Orosanmälningar om barn och våld i nära relationer låg under maj och september på samma nivå under pandemin jämfört med året innan. Dock varierar kommunernas bild, då vissa säger att anmälningarna har ökat. Många upplever också att det har skett en allmän ökning av anmälningar om våld i nära relationer under pandemin.

Kommunernas uppgifter om anmälningar gällande barn i maj och september 2020 och 2019 visar att andelen anmälningar som rör våld i nära relationer har legat på samma nivå på knappt 20 procent under perioden. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Kommunernas bild av anmälningar gällande barn som rör våld under pandemin varierar dock, både vad gäller antal och innehåll. Variationerna kan inte kopplas till kommunstorlek. 
Det finns kommuner som berättar att anmälningarna om våld har ökat. Det varierar om ökningen skedde under våren, varit mer jämn under hela pandemiperioden eller främst skett efter sommaren. Kommunerna ger olika exempel, främst exempel på att ökningen rör anmälningar om konflikter och våld i nära relation men också en känsla av en allmän ökning av anmälningar om våld. Medan några kommuner konstaterar att ökningen inte är relaterad till pandemin, är andra mer osäkra och signalerar en oro om att så kan vara fallet och att utvecklingen behöver följas över tid. En liten kommun beskriver: 
”Vi har haft en mycket hög nivå på anmälningar om våld i nära relationer under pandemin – det är den allra största anmälningsorsaken. Nu har det sjunkit till normala nivåer. Vi vet inte om det är coronarelaterat, vi har samtidigt intensifierat arbetet med våld i nära relationer och informerat om att man också ska anmäla barn som bevittnat våld.” 
Andra kommuner beskriver samtidigt ökningen som en effekt av pandemin och ökad isolering där redan belastade familjer har fått det svårare. En kommun med mindre än 15 000 invånare säger: 
”Nu har vi haft några anmälningar om barnmisshandel och vi ser att det har ökat i höst. Det skiljer sig lite från maj i år men jag tänker att det är en sådan grej som är en coronaeffekt. Att familjen är utmattad och inte har fått avlastning på samma sätt man är van vid. Och att man har det rätt så ekonomiskt ansträngt.” 

Färre anmälningar från skolan

Det finns också kommuner som beskriver att de tagit emot färre anmälningar om våld än före pandemin. Några har fått färre anmälningar om barn som berättat för en pedagog eller annan personal i förskola eller skola om utsatthet för våld i hemmet och ser med oro på utvecklingen. Det skulle kunna vara en konsekvens av att det varit många vikarier i verksamheterna vilket kan ha gjort det svårare att upptäcka problem. En stor kommun säger: 
”När det gäller skolbarn så är en känsla att det kommer in färre anmälningar där barn berättat om att det blir slagna hemma. Tänker att barn är i behov av trygghet för att våga berätta. Skolorna har som alla haft personal som varit hemma på grund av symtom och sjukdom vilket inneburit fler vikarier. Tänker att barn kanske inte berättar för vem som helst hur de har det hemma. Skulle kunna vara en anledning till att färre sådana anmälningar inkommer.” 
Skolinspektionen nämner inte uttryckligen anmälningar om oro för barn i sin kartläggning. Däremot konstaterar de att personalfrånvaro i grundskolan under pandemin har påverkat såväl möjligheterna att identifiera elevers behov av stöd som möjligheterna att erbjuda elever de extra anpassningar och särskilt stöd som normalt sett ges. 
Det finns också kommuner som inte ser några skillnader i anmälningarna om våld i år jämfört med tidigare år. De nämner att ökningen ligger i linje med en utveckling de sett över flera år med ett ökat antal anmälningar om våld i nära relationer. Några har också nämnt att en del av ökningen kan bero på att socialtjänsten har förbättrat systematiken och blivit bättre på att upptäcka, likväl som att registrera, våld i de anmälningar som kommer in.