Varannan svensk riskerar hälsan genom stillasittande

En riskfaktor för hälsan i Sverige är stillasittandet – varannan person sitter still sju timmar eller mer per dag, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som det digitala hälsoföretaget Yogobe tagit del av.
Vuxna bör ägna sig åt medelintensiv fysisk aktivitet minst 150 minuter i veckan.

En riskfaktor för hälsan i Sverige är stillasittandet – varannan person sitter still sju timmar eller mer per dag, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som det digitala hälsoföretaget Yogobe tagit del av.

En riskfaktor för hälsan i Sverige är stillasittandet – varannan person sitter still sju timmar eller mer per dag, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som det digitala hälsoföretaget Yogobe tagit del av.

– Många har en stillasittande vardag på jobbet eller i skolan. Därför är det viktigt att motverka de negativa effekterna genom motion och friskvård. I Sverige har vi fantastiskt nog en väl fungerande sjukvård som är subventionerad och tillgänglig för alla. Däremot är tillgången på individanpassad friskvård fortfarande ojämlik på sina håll och oftast måste individen eller arbetsgivare själva stå helt för kostnaden, säger Peter Munteanu, vd för Yogobe.

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät sitter varannan svensk, 47 procent, stilla sju timmar eller mer per dag. Faran med en stillasittande vardag är som störst för dem som dessutom inte motionerar på fritiden. Hela 35 procent utövar bara motion som anses mycket ansträngande en gång per månad eller mer sällan, enligt statistik från Riksidrottsförbundet. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fetma, utmattningssyndrom och psykisk ohälsa. Efter högt blodtryck och användning av tobak är fysisk inaktivitet idag den största globala riskfaktorn för en för tidig död.

I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2018 lyfts att ”ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, som kvinnor och män eller socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor”. Exempelvis har de med lägst utbildningsnivå högst andel stillasittande.

Samtidigt visar färsk statistik från SCB att endast tre procent av hälso- och sjukvårdens kostnader läggs på förebyggande vård. 52 procent läggs på botande och rehabiliterande insatser.

– Om alla medborgare ska ha samma förutsättningar för och tillgång till god hälsa behöver mer av statens och vårdens resurser läggas på friskvård och förebyggande hälsoinsatser. Det kan exempelvis vara informationskampanjer om effekterna av stillasittande och subventioner av hälsofrämjande insatser. Kostnadseffektiva redskap och tjänster som gör träning och hälsa till en enkel, naturlig del av vardagen behöver göras tillgängliga för fler, säger Peter Munteanu.

Fakta: Fysisk aktivitet och hälsa
Barn mellan 5 och 17 år bör vara fysiskt aktiva på en medel- till högintensiv nivå minst 60 minuter per dag.Vuxna mellan 18-64 år bör ägna sig åt fysisk aktivitet på en medelintensiv nivå minst 150 minuter i veckan eller minst 75 minuter på en högintensiv nivå. Aktiviteten bör spridas ut över flera dagar i veckan och utföras i pass om minst 10 minuter.För äldre utan specifika hälsoproblem (hjärtsjukdom och diabetes) är riskerna med fysisk inaktivitet större, inte minst när det gäller funktionell förmåga, kognitiv funktion och fallrisk.


Källor: Folkhälsomyndigheten och WHO.

Related posts