Psykisk ohälsa

Varannan förälder oroar sig för sitt tonårsbarns psykiska mående

Tonårstempen ger råd och konkreta tips på handfasta övningar om hur man som vuxen kan förebygga psykisk ohälsa hos unga genom samtal.

En ny Novusundersökning från Trygg-Hansa visar att varannan förälder (51 %) oroar sig över sitt tonårsbarns psykiska mående varje månad, eller oftare. 

En ny Novusundersökning från Trygg-Hansa visar att varannan förälder (51 %) oroar sig över sitt tonårsbarns psykiska mående varje månad, eller oftare. Trygg-Hansa vill hjälpa vuxna att stärka relationen med sin tonåring genom ”Tonårstempen”.


Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett utbrett problem som har ökat med över 100 procent på tio år i åldrarna 10-17 år. Även psykosomatiska symtom ökar och är vanligare bland barn och unga som har svårt för att prata med sina föräldrar om bekymmer. När barnen växer upp och blir tonåringar har de ofta livfulla och vardagliga samtalen med vuxna en tendens att tystna. Med Tonårstempen vill Trygg-Hansa göra det lättare för vuxna att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa hos unga i tid. Med ett test i Tonårstempen kan föräldrar och andra vuxna ”ta tempen” på relationen till sin tonåring. Efter genomfört test får man råd och konkreta tips på övningar om hur man kan förbättra relationen till sin tonåring med fokus på samtal. Tonårstempen ger också svar på vanliga frågor föräldrar har om tonåringars psykiska mående.

Samtalen ett svårt men viktigt verktyg

− Det är många gånger svårt för föräldrar att prata med sina tonåringar, inte minst om problem och bekymmer. Med Tonårstempen vill vi hjälpa vuxna att hålla samtalet vid liv, så att de i ett tidigt skede kan förebygga och upptäcka psykisk ohälsa hos sina tonårsbarn. Vi upplever att många av de råd som riktar sig till föräldrar i dag är för generella. Med Tonårstempen vill vi göra det mer konkret för att bidra till långsiktig och verklig förändring, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Bris, Sveriges nationella stödlinje för barn och unga upp till 18 år tog 2019 emot över 27 000 samtal från barn och ungdomar och stöttar även många vuxna som behöver stöd i relationen till sina barn och tonåringar.

− Många ungdomar som hör av sig till oss vittnar om att de försöker närma sig och prata med vuxna i sin närhet men upplever ofta att de inte blir lyssnande på eller att vuxna inte har tid. Det är viktigt att vi vuxna är tillgängliga när våra ungdomar vill prata. Barn och ungdomar tar ofta upp viktiga saker mitt i en vardaglig händelse medan vuxna många gånger har en föreställning om att viktiga samtal ska ske planerat på en särskild tid eller plats, så ser sällan verkligheten ut. Tonårstempen ger konkreta tips på hur man närmar sig sin tonåring oavsett om man upplever att man har kört fast eller om man vill fördjupa relationen, säger Sara André, kurator på Bris.

Hur ofta oroar du dig för din tonårings psykiska mående?
Varje dag – 7 %
Flera gånger i veckan – 8 %
Någon gång i veckan – 13 %
Någon gång i månaden – 23 %
Någon gång i kvartalet – 14 %
Någon gång i halvåret – 8 %
Nästan aldrig – 25 %
Vet ej – 1 %

Hur bra eller dåligt upplever du att du och din tonåring kan prata om problem/utmaningar/bekymmer i största allmänhet?
Mycket bra – 24 %
Ganska bra – 50 %
Varken bra eller dåligt – 15 %
Ganska dåligt – 9 %
Mycket dåligt – 2 %
Vet ej – 0 %

Om Tonårstempen
Tonårstempen är ett initiativ av Trygg-Hansa som främjar samtalet mellan vuxna och tonåringar i syfte att förebygga psykisk ohälsa. På www.tonarstempen.se finns ett självskattningstest, konkreta tips och övningar framtagna i samarbete Paula Terselius, legitimerad psykolog och kuratorer på Bris som också svarar på vanliga frågor från vuxna om tonåringar. Med tipsen och övningarna vill Trygg-Hansa hjälpa vuxna att förbättra dialogen och stärka relationen till sina tonåringar med utgångspunkt i hur relationen ser ut i dag. Trygg-Hansa arbetar långsiktigt med att förebygga psykisk ohälsa bland tonåringar och gör det bland annat möjligt för Bris att utöka öppettiderna och ta emot fler samtal från barn och tonåringar som behöver prata med en vuxen.


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under perioden 7 – 13 maj 2020. Målgruppen för undersökningen var föräldrar med hemmavarande barn/ungdomar i hushållet i åldern 12 – 18 år. Totalt genomfördes 1 110 intervjuer. Deltagarfrekvensen var 63 procent. Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.