Nyheter

Svårt att se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har gett bättre förutsättningar för en mer tillgänglig vård av god kvalitet. Men den statliga satsningens utformning har inte bidragit till stärkta förutsättningar för en mer jämlik vård och omsorg, snarare har risken för ökad ojämlikhet ökat konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har gett bättre förutsättningar för en mer tillgänglig vård av god kvalitet. Men den statliga satsningens utformning har inte bidragit till stärkta förutsättningar för en mer jämlik vård och omsorg, snarare har risken för ökad ojämlikhet ökat konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

De senaste tre åren har närmare tre miljarder kronor betalats ut till kommuner och regioner i syfte att främja den psykiska hälsan, förebygga psykisk ohälsa samt förbättra tillgängligheten till en god och jämlik vård och omsorg. Och många utvecklingsarbeten har också genomförts i kommuner och regioner visar Socialstyrelsens uppföljning av hur stimulansmedlen till riktade insatser inom området psykisk hälsa har använts och vilka effekter som uppnåtts.

– Pengarna har till största delen gått till att förbättra tillgängligheten och samverkan samt till kompetensutveckling av personalen, säger Kristina Sinadinovic, utredare på Socialstyrelsen.

Den statliga satsningens utformning, som lämnat stort utrymme för enskilda aktörer att påverka utvecklingsarbetet, har lett till stora lokala och regionala variationer, vilket ofta upplevts som positivt, men potentiellt ökar risken för ökad ojämlikhet inom området psykisk hälsa, enligt Socialstyrelsen.

Viktigt med fortsatta långsiktiga satsningar

Socialstyrelsen har en relativt tydlig bild av vad som faktiskt gjorts som en direkt följd av att stimulanspengarna använts. Men samtidigt har det varit svårt att utvärdera vilka konkreta resultat, förändringar eller effekter som faktiskt uppnåtts. Socialstyrelsen ser att behoven av utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa är stora och att fortsatta långsiktiga satsningar därför är viktiga.

– Egentligen är en treårsperiod alldeles för kort tid att kunna dra några långtgående slutsatser, särskilt med tanke på att det för många kommuner och regioner har tagit lång tid att komma igång med genomförandet av den statliga satsningen, säger Kristina Sinadinovic.

Snårig väg för patienter som söker hjälp 

Socialstyrelsen konstaterar att vägen till vård för barn och unga med psykisk ohälsa ofta är otydlig samtidigt som behoven ständigt ökar. Myndigheten konstaterar vidare att ingen region kan erbjuda alla barn och unga som söker hjälp ett första besök inom 7 dagar och knappast någon region kan erbjuda alla som söker vård ett besök inom specialistvård inom 30 dagar. Vårdgivare kan helt enkelt inte i dagsläget möta behoven av en tillgänglig vård på ett tillfredsställande sätt.

– Men en stor del av stimulansmedlen har, enligt regionerna, använts för att förbättra omhändertagandet och för att kunna ta emot fler med psykisk ohälsa, säger Kristina Sinadinovic.

En svårighet för kommuner och regioner har dock varit att stimulansmedlen fördelats ett år i taget, vilket gjort att pengarna mest gått till tidsbegränsade satsningar som samtidigt gjort det svårare att bygga upp en långsiktigt hållbar verksamhet.