Forskning

Större risk för schizofreni vid cannabisanvändning

Vanliga symtom vid schizofreni är vanföreställningar

Peter Allebeck har under många år forskat på samband mellan cannabis och psykos, i synnerhet schizofreni. Under Beroendedagen i Stockholm den 12 september presenterade han sin forskning.

Peter Allebeck har under många år forskat på samband mellan cannabis och psykos, i synnerhet schizofreni. Under Beroendedagen i Stockholm den 12 september presenterade han sin forskning. Peter Allebeck är också medförfattare till kunskapsrapporten ”Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?”.


Att cannabis ökar risken för akuta psykoser har länge varit känt. Forskning visar även att det finns ett samband mellan cannabis och kroniska psykoser. Med akuta psykiska effekter menar man det som sker timmar, dagar, upp till veckor efter intag. Det kan vara yrsel, overklighetskänsla, rädsla, vanföreställningar och våldsamhet. Detta kan också uppträda som ”flashbacks” veckor efter användandet.

Långtidseffekter är sådana som kvarstår i månader och år efter det att cannabisanvändandet upphör.

– Det har varit en omdebatterad fråga, men det finns nu evidens att risken för kronisk psykos ökar vid intensivt bruk av cannabis. Särskilt när det gäller schizofreni, som är en form av psykos, säger Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet.

Man vet lite om vad som orsakar schizofreni och andra psykoser. Bara 1 procent av befolkningen har schizofreni och för att forska krävs det stora grupper. Därför tittade Peter Allebeck på en värnpliktsstudie. I den ingick 50 000 män i åldern 18-19 år som genomgick en undersökning år 1969-1970 i samband med mönstringen. De fick svara på frågor om rökning, alkohol, narkotika. Resultaten följdes sedan upp efter 25 år.

– De som hade brukat cannabis 50 gånger eller mer hade nästan tre gånger ökad risk att drabbas av schizofreni. Riskerna ökade också med ökad dos. Många trodde inte på det här, då trodde man att cannabisrökning inte var skadligt för hälsan.

Bland schizofrenifallen hade de som rökt cannabis dubbelt så många vårddagar och även fler vårdtillfällen. Slutsatsen är alltså att schizofreni bland cannabismissbrukare är mer allvarlig sett till antal vårddagar och återintagningar.

– I början av 2000-talet kom ett antal artiklar som visade på skadeverkningar och flera studier visade på stärkt samband mellan cannabis och psykos. Sju långsiktiga studier visade på en fördubbling av risken för psykos bland högkonsumenter av cannabis, säger Peter Allebeck.

Bland unga användare är det ännu större risk att drabbas av schizofreni även senare i livet.

– Antingen beror det på skadeeffekter på hjärnan i ung ålder eller att de har fortsatt att röka.

En helt ny undersökning visar i en jämförelse mellan olika städer i Europa att där man använder cannabis mer frekvent och i starkare form, till exempel i Amsterdam, London och Paris, är också förekomsten av psykos vanligare.

Ju mer omfattande missbruket är desto högre förekomst är det av allvarlig psykisk sjukdom.

Det är också större risk för svårt psykiskt sjuka att hamna i missbruk, så det kan ibland vara svårt att veta vad som kom först, missbruket eller psykosen.

– Därför behövs långsiktiga studier för att klargöra detta. Det är också bra att veta att psykossjukdomar kan förvärras vid cannabisbruk. Cannabis kan också orsaka återfall i tidigare psykos, avslutar Peter Allebeck.

Fakta om rapporten
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har nyligen presenterat kunskapsöversikten ”Cannabis: Harmlös reaktion eller farlig drog?”. Den är skriven av Peter Allebeck och Anna-Karin Danielsson på Karoliska Institutet. Författarna reder ut vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. De tar upp dess legala status i olika länder och lyfter fram vilka kunskapsbehov som finns.